Pravilnik O Prostorno-Tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije -2016 i izmene-novo

                              PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2016)
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja,osnovnih delova za oružje i municije koje treba da ispunjavaju fizička lica koja nabavljaju oružje, fizička lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, kao i pravna lica i preduzetnici koja podnose zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti popravljanja i prepravljanja oružja,obukom za rukovanje vatrenim oružjem i prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municijom.Smeštaj i čuvanje oružja i municije za fizička lica
Član 2
Fizička lica koja nabavljaju oružje, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormanima koji se ne mogu lako otvoriti.
Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za izdavanje kolekcionarske dozvole
Član 3
Fizička lica koja podnose zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica,odnosno, da oružje iz kategorije B i municija budu zaključani i odvojeni u metalnim ormanima, sefovima,kasama ili trezorima koji se ne mogu lako otvoriti i koji su opremljeni sigurnosnim mehaničkim sistemomza zaključavanje.Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica kome se izdaje kolekcionarska dozvola.
Smeštaj i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave prometom oružja
Član 4
Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici kojiobezbede prostorno-
tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koji u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu: prostorije u kojima sečuva oružje i municija i prodajni prostor.
Prostorije u kojima se čuva oružje, osnovni delovi za oružje i municija izgrađuju se tako da se obezbedi da:
1) građevinski otvori na spoljašnjoj fasadi budu obezbeđeni rešetkastom konstrukcijom, maksimalnih dimenzija okaca 150 x 150 mm, koja je izrađena varenjem, od sledećih vrsta i minimalnih dimenzija
čeličnih profilisanih nosača:
(1) ravnokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(2) raznokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(3) U-nosač 65 mm,
(4) I-nosač 80 mm,
(5) kutijasti (kvadratni i pravougaoni) čelični profili čija jedna stranica nije manja od 20 mm,
(6) pljosnati čelici (trakasti-ravni) 20 x 3 mm;
2) veza između rešetkaste konstrukcije iz tačke 1) ovog stava i podloge koja je nosi, obezbeđuje isti nivo jačine na kidanje, kao i sama rešetkasta konstrukcija;
3) ispunjavaju osnovne zahteve zaštite od požara, i tako da:
(1) predstavljaju poseban požarni sektor odvojen od prodajnog prostora i ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima otpornim na požar, najmanje 60 min,
(2) završna obrada bude od negorivog materijala, izuzev poda koji može biti od teško gorivog materijala karakteristike reakcije na požar klase Bfls1, tako da površine budu glatke i lake za održavanje,
(3) obezbede bezbedno rasterećenje usled pojave eksplozije ugradnjom otvora za oslobađanje natpritiska na fasadnom zidu, zaštićeni od spoljašnjih uticaja i postavljeni da ne ugrožavaju bezbednost lica i imovine;
4) obezbedi najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9 u neposrednoj blizini ulaznih vrata; grejanje, ako postoji, bude izvedeno centralnim putem (toplom vodom ili parom);
5) u prostoriji ne sme biti električnih uređaja, osim rasvete sa prekidačima koji se moraju nalaziti izvan prostorije i
6) instalacija prinudne ventilacije, ako postoji, na ventilacionim kanalima na ulazu u prostoriju ima postavljene protivpožarne klapne.
U prostorijama iz stava 2. ovog člana oružje, osnovni delovi za oružje i municija čuvaju se u kasama,čeličnim ormanima ili boksovima od armiranog betona sa čeličnim vratima.
Municija se čuva odvojeno od oružja.
Izuzetno, ako u objektu postoji prostorija sa stalnim dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom, koja se ujedno koristi i kao prostorija za smeštaj i čuvanje oružja i municije u količini do 500 metaka, prostorija u kojoj se čuva oružje i municija ne mora ispunjavati uslove iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.
U prostoriji u kojoj se čuva municija i u prodajnom prostoru može se držati municija, tako da ukupna količina baruta u obe prostorije ne prelazi 20 kg, ali tako da u prodajnom prostoru ne prelazi 5 kg.
Član 5
Vrata i izlozi prodajnog prostora iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, moraju biti zaštićeni metalnom mrežom ili okvirom sa rešetkama ili rol vratima, koja se spuštaju po završetku radnog vremena, kao i posebnom folijom za povećanje izdržljivosti stakla na lom, minimalne debljine 0,1 mm.
 Vrata prodajnog prostora koja služe za evakuaciju lica moraju biti postavljena tako da vode isključivo u spoljni prostor.
Član 6
U toku radnog vremena, oružje, osnovni delovi za oružje i municija mogu se izlagati u prodajnom prostoru u zaključanim vitrinama i izlozima, a po završetku radnog vremena ili u drugim slučajevima napuštanja prostorije, zaključavaju se u kase, metalne ormane ili prostorije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
Puške se mogu čuvati u prodajnom prostoru izvan zaključanih vitrina i izloga ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za fiksnu podlogu (zid, pod ili plafon) i zaključani na oba svoja kraja.
Na sajamskim manifestacijama oružje, osnovni delovi oružja i municija izlažu se i čuvaju na način iz st. 1.i 2. ovog člana.U toku sajamske manifestacije, po završetku izlaganja oružje i municija čuvaju se u kasama, odvojeno. Municija se može držati,tako da,na jednom štandu,ukupna količina baruta koji se nalazi u municiji ne prelazi 20 kg, od čega na izložbenom delu štanda, u toku radnog vremena,može biti maksimalno 5 kg, a ostatak u kasi,odnosno metalnom ormanu.Na štandu moraju biti postavljena najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9.
Smeštaj i čuvanje oružja i osnovnih delova za oružje za pravna lica i preduzetnike koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja
Član 7
Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (ovlašćeni serviseri) kojaobezbede prostorno-
tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu-prostoriju u kojoj se čuva oružje, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika i prostoriju u kojoj se vrši popravka i prepravka oružja.
Član 8
Oružje koje se drži radi popravljanja i prepravljanja, do predaje vlasniku, ne može se iznositi iz prostorija ovlašćenih servisera, osim u slučaju kada to zahtevaju razlozi ispitivanja sigurnosti i tačnosti oružja.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod ovlašćenog servisera sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od ovlašćenog servisera (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom ovlašćenog servisera), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem.
 
Član 9
Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu:organizatori obuke) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje,odnosno, koja pored uslova utvrđenim drugim propisima, u mestu svog sedišta poseduju i prostoriju u kojoj se čuva oružje i municija, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
Član 10
Organizator obuke može oružje i municiju prenositi, kada je to neophodno, iz prostorije u kojoj se čuva oružje i municija do strelišta, odnosno prostorije za obuku, samo u dane izvođenja praktične nastave gađanja vatrenim oružjem.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod organizatora obuke sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja izdato od organizatora obuke (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica), u kome će biti naveden razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome oružje treba da bude vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
                                                                          Prelazna i završna odredba
Član 11
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja imunicije („Službeni glasnik RS“, broj 1/99).
Član 12
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije“, a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine.
PRAVILNIK

O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2016 i 106/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje treba da ispunjavaju fizička lica koja nabavljaju oružje, fizička lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, kao i pravna lica i preduzetnici koja podnose zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti popravljanja i prepravljanja oružja, obukom za rukovanje vatrenim oružjem i prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municijom ili koja nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave.

Smeštaj i čuvanje oružja i municije za fizička lica

Član 2

Fizička lica koja nabavljaju oružje, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormanima koji se ne mogu lako otvoriti.

Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica.

Smeštaj i čuvanje oružja i municije za izdavanje kolekcionarske dozvole

Član 3

Fizička lica koja podnose zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da oružje iz kategorije B i municija budu zaključani i odvojeni u metalnim ormanima, sefovima, kasama ili trezorima koji se ne mogu lako otvoriti i koji su opremljeni sigurnosnim mehaničkim sistemom za zaključavanje.

Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica kome se izdaje kolekcionarska dozvola.

Smeštaj i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave prometom oružja

Član 4

Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koji u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu: prostorije u kojima se čuva oružje i municija i prodajni prostor.

Prostorije u kojima se čuva oružje, osnovni delovi za oružje i municija izgrađuju se tako da se obezbedi da:

1) građevinski otvori na spoljašnjoj fasadi budu obezbeđeni rešetkastom konstrukcijom, maksimalnih dimenzija okaca 150 x 150 mm, koja je izrađena varenjem, od sledećih vrsta i minimalnih dimenzija čeličnih profilisanih nosača:

(1) ravnokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,

(2) raznokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,

(3) U-nosač 65 mm,

(4) I-nosač 80 mm,

(5) kutijasti (kvadratni i pravougaoni) čelični profili čija jedna stranica nije manja od 20 mm,

(6) pljosnati čelici (trakasti – ravni) 20 x 3 mm;

2) veza između rešetkaste konstrukcije iz tačke 1) ovog stava i podloge koja je nosi, obezbeđuje isti nivo jačine na kidanje, kao i sama rešetkasta konstrukcija;

3) ispunjavaju osnovne zahteve zaštite od požara, i tako da:

(1) predstavljaju poseban požarni sektor odvojen od prodajnog prostora i ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima otpornim na požar, najmanje 60 min,

(2) završna obrada bude od negorivog materijala, izuzev poda koji može biti od teško gorivog materijala karakteristike reakcije na požar klase Bfls1, tako da površine budu glatke i lake za održavanje,

(3) obezbede bezbedno rasterećenje usled pojave eksplozije ugradnjom otvora za oslobađanje natpritiska na fasadnom zidu, zaštićeni od spoljašnjih uticaja i postavljeni da ne ugrožavaju bezbednost lica i imovine;

4) obezbedi najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9 u neposrednoj blizini ulaznih vrata; grejanje, ako postoji, bude izvedeno centralnim putem (toplom vodom ili parom);

5) u prostoriji ne sme biti električnih uređaja, osim rasvete sa prekidačima koji se moraju nalaziti izvan prostorije i

6) instalacija prinudne ventilacije, ako postoji, na ventilacionim kanalima na ulazu u prostoriju ima postavljene protivpožarne klapne.

U prostorijama iz stava 2. ovog člana oružje, osnovni delovi za oružje i municija čuvaju se u kasama, čeličnim ormanima ili boksovima od armiranog betona sa čeličnim vratima.

Municija se čuva odvojeno od oružja.

Izuzetno, ako u objektu postoji prostorija sa stalnim dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom, koja se ujedno koristi i kao prostorija za smeštaj i čuvanje oružja i municije u količini do 500 metaka, prostorija u kojoj se čuva oružje i municija ne mora ispunjavati uslove iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

U prostoriji u kojoj se čuva municija i u prodajnom prostoru može se držati municija, tako da ukupna količina baruta u obe prostorije ne prelazi 20 kg, ali tako da u prodajnom prostoru ne prelazi 5 kg.

Član 5

Vrata i izlozi prodajnog prostora iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, moraju biti zaštićeni metalnom mrežom ili okvirom sa rešetkama ili rol vratima, koja se spuštaju po završetku radnog vremena, kao i posebnom folijom za povećanje izdržljivosti stakla na lom, minimalne debljine 0,1 mm.

Vrata prodajnog prostora koja služe za evakuaciju lica moraju biti postavljena tako da vode isključivo u spoljni prostor.

Član 6

U toku radnog vremena, oružje, osnovni delovi za oružje i municija mogu se izlagati u prodajnom prostoru u zaključanim vitrinama i izlozima, a po završetku radnog vremena ili u drugim slučajevima napuštanja prostorije, zaključavaju se u kase, metalne ormane ili prostorije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Puške se mogu čuvati u prodajnom prostoru izvan zaključanih vitrina i izloga ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za fiksnu podlogu (zid, pod ili plafon) i zaključani na oba svoja kraja.

Na sajamskim manifestacijama oružje, osnovni delovi oružja i municija izlažu se i čuvaju na način iz st. 1. i 2. ovog člana. U toku sajamske manifestacije, po završetku izlaganja oružje i municija čuvaju se u kasama, odvojeno. Municija se može držati, tako da, na jednom štandu, ukupna količina baruta koji se nalazi u municiji ne prelazi 20 kg, od čega na izložbenom delu štanda, u toku radnog vremena, može biti maksimalno 5 kg, a ostatak u kasi, odnosno metalnom ormanu. Na štandu moraju biti postavljena najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9.

Smeštaj i čuvanje oružja i osnovnih delova za oružje za pravna lica i preduzetnike koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja

Član 7

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (ovlašćeni serviseri) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu – prostoriju u kojoj se čuva oružje, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika i prostoriju u kojoj se vrši popravka i prepravka oružja.

Član 8

Oružje koje se drži radi popravljanja i prepravljanja, do predaje vlasniku, ne može se iznositi iz prostorija ovlašćenih servisera, osim u slučaju kada to zahtevaju razlozi ispitivanja sigurnosti i tačnosti oružja.

Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod ovlašćenog servisera sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od ovlašćenog servisera (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom ovlašćenog servisera), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.

Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem

Član 9

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: organizatori obuke) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja pored uslova utvrđenim drugim propisima, u mestu svog sedišta poseduju i prostoriju u kojoj se čuva oružje i municija, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 10

Organizator obuke može oružje i municiju prenositi, kada je to neophodno, iz prostorije u kojoj se čuva oružje i municija do strelišta, odnosno prostorije za obuku, samo u dane izvođenja praktične nastave gađanja vatrenim oružjem.

Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod organizatora obuke sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja izdato od organizatora obuke (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica), u kome će biti naveden razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome oružje treba da bude vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.

Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave

Član 10a

Pravna lica i preduzetnici koji nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave, osim pravnih lica i preduzetnika koja se bave prometom, popravljanjem i prepravljanjem i obukom u rukovanju vatrenim oružjem, dužna su da u mestu svog sedišta obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, utvrđene u članu 4. stav 2. ovog pravilnika.

Prilikom iznošenja oružja, zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana, sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od pravnog lica i preduzetnika (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica i preduzetnika), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.

Prelazna i završna odredba

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja i municije („Službeni glasnik RS“, broj 1/99).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

(„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Comments are closed