Pravilnik O Prostorno-Tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije -2016 i izmene-novo

                              PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2016)
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja,osnovnih delova za oružje i municije koje treba da ispunjavaju fizička lica koja nabavljaju oružje, fizička lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, kao i pravna lica i preduzetnici koja podnose zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti popravljanja i prepravljanja oružja,obukom za rukovanje vatrenim oružjem i prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municijom.Smeštaj i čuvanje oružja i municije za fizička lica
Član 2
Fizička lica koja nabavljaju oružje, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormanima koji se ne mogu lako otvoriti.
Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za izdavanje kolekcionarske dozvole
Član 3
Fizička lica koja podnose zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica,odnosno, da oružje iz kategorije B i municija budu zaključani i odvojeni u metalnim ormanima, sefovima,kasama ili trezorima koji se ne mogu lako otvoriti i koji su opremljeni sigurnosnim mehaničkim sistemomza zaključavanje.Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica kome se izdaje kolekcionarska dozvola.
Smeštaj i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave prometom oružja
Član 4
Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici kojiobezbede prostorno-
tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koji u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu: prostorije u kojima sečuva oružje i municija i prodajni prostor.
Prostorije u kojima se čuva oružje, osnovni delovi za oružje i municija izgrađuju se tako da se obezbedi da:
1) građevinski otvori na spoljašnjoj fasadi budu obezbeđeni rešetkastom konstrukcijom, maksimalnih dimenzija okaca 150 x 150 mm, koja je izrađena varenjem, od sledećih vrsta i minimalnih dimenzija
čeličnih profilisanih nosača:
(1) ravnokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(2) raznokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(3) U-nosač 65 mm,
(4) I-nosač 80 mm,
(5) kutijasti (kvadratni i pravougaoni) čelični profili čija jedna stranica nije manja od 20 mm,
(6) pljosnati čelici (trakasti-ravni) 20 x 3 mm;
2) veza između rešetkaste konstrukcije iz tačke 1) ovog stava i podloge koja je nosi, obezbeđuje isti nivo jačine na kidanje, kao i sama rešetkasta konstrukcija;
3) ispunjavaju osnovne zahteve zaštite od požara, i tako da:
(1) predstavljaju poseban požarni sektor odvojen od prodajnog prostora i ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima otpornim na požar, najmanje 60 min,
(2) završna obrada bude od negorivog materijala, izuzev poda koji može biti od teško gorivog materijala karakteristike reakcije na požar klase Bfls1, tako da površine budu glatke i lake za održavanje,
(3) obezbede bezbedno rasterećenje usled pojave eksplozije ugradnjom otvora za oslobađanje natpritiska na fasadnom zidu, zaštićeni od spoljašnjih uticaja i postavljeni da ne ugrožavaju bezbednost lica i imovine;
4) obezbedi najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9 u neposrednoj blizini ulaznih vrata; grejanje, ako postoji, bude izvedeno centralnim putem (toplom vodom ili parom);
5) u prostoriji ne sme biti električnih uređaja, osim rasvete sa prekidačima koji se moraju nalaziti izvan prostorije i
6) instalacija prinudne ventilacije, ako postoji, na ventilacionim kanalima na ulazu u prostoriju ima postavljene protivpožarne klapne.
U prostorijama iz stava 2. ovog člana oružje, osnovni delovi za oružje i municija čuvaju se u kasama,čeličnim ormanima ili boksovima od armiranog betona sa čeličnim vratima.
Municija se čuva odvojeno od oružja.
Izuzetno, ako u objektu postoji prostorija sa stalnim dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom, koja se ujedno koristi i kao prostorija za smeštaj i čuvanje oružja i municije u količini do 500 metaka, prostorija u kojoj se čuva oružje i municija ne mora ispunjavati uslove iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.
U prostoriji u kojoj se čuva municija i u prodajnom prostoru može se držati municija, tako da ukupna količina baruta u obe prostorije ne prelazi 20 kg, ali tako da u prodajnom prostoru ne prelazi 5 kg.
Član 5
Vrata i izlozi prodajnog prostora iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, moraju biti zaštićeni metalnom mrežom ili okvirom sa rešetkama ili rol vratima, koja se spuštaju po završetku radnog vremena, kao i posebnom folijom za povećanje izdržljivosti stakla na lom, minimalne debljine 0,1 mm.
 Vrata prodajnog prostora koja služe za evakuaciju lica moraju biti postavljena tako da vode isključivo u spoljni prostor.
Član 6
U toku radnog vremena, oružje, osnovni delovi za oružje i municija mogu se izlagati u prodajnom prostoru u zaključanim vitrinama i izlozima, a po završetku radnog vremena ili u drugim slučajevima napuštanja prostorije, zaključavaju se u kase, metalne ormane ili prostorije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
Puške se mogu čuvati u prodajnom prostoru izvan zaključanih vitrina i izloga ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za fiksnu podlogu (zid, pod ili plafon) i zaključani na oba svoja kraja.
Na sajamskim manifestacijama oružje, osnovni delovi oružja i municija izlažu se i čuvaju na način iz st. 1.i 2. ovog člana.U toku sajamske manifestacije, po završetku izlaganja oružje i municija čuvaju se u kasama, odvojeno. Municija se može držati,tako da,na jednom štandu,ukupna količina baruta koji se nalazi u municiji ne prelazi 20 kg, od čega na izložbenom delu štanda, u toku radnog vremena,može biti maksimalno 5 kg, a ostatak u kasi,odnosno metalnom ormanu.Na štandu moraju biti postavljena najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9.
Smeštaj i čuvanje oružja i osnovnih delova za oružje za pravna lica i preduzetnike koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja
Član 7
Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (ovlašćeni serviseri) kojaobezbede prostorno-
tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu-prostoriju u kojoj se čuva oružje, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika i prostoriju u kojoj se vrši popravka i prepravka oružja.
Član 8
Oružje koje se drži radi popravljanja i prepravljanja, do predaje vlasniku, ne može se iznositi iz prostorija ovlašćenih servisera, osim u slučaju kada to zahtevaju razlozi ispitivanja sigurnosti i tačnosti oružja.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod ovlašćenog servisera sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od ovlašćenog servisera (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom ovlašćenog servisera), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem.
 
Član 9
Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu:organizatori obuke) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje,odnosno, koja pored uslova utvrđenim drugim propisima, u mestu svog sedišta poseduju i prostoriju u kojoj se čuva oružje i municija, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
Član 10
Organizator obuke može oružje i municiju prenositi, kada je to neophodno, iz prostorije u kojoj se čuva oružje i municija do strelišta, odnosno prostorije za obuku, samo u dane izvođenja praktične nastave gađanja vatrenim oružjem.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod organizatora obuke sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja izdato od organizatora obuke (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica), u kome će biti naveden razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome oružje treba da bude vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
                                                                          Prelazna i završna odredba
Član 11
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja imunicije („Službeni glasnik RS“, broj 1/99).
Član 12
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije“, a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine.
ПРАВИЛНИК

О ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА БЕЗБЕДНО СМЕШТАЊЕ И ЧУВАЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

(„Сл. гласник РС“, бр. 9/2016 и 106/2016)

Члан 1

Овим правилником ближе се уређују просторно-технички услови за безбедно смештање и чување оружја, основних делова за оружје и муниције које треба да испуњавају физичка лица која набављају оружје, физичка лица која су поднела захтев за издавање колекционарске дозволе, као и правна лица и предузетници која подносе захтев за издавање одобрења за обављање делатности поправљања и преправљања оружја, обуком за руковање ватреним оружјем и прометом оружја, основних делова за оружје и муницијом или која набављају оружје и муницију у складу са делатношћу којом се баве.

Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица

Члан 2

Физичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу лако отворити.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.

Смештај и чување оружја и муниције за издавање колекционарске дозволе

Члан 3

Физичка лица која подносе захтев за издавање колекционарске дозволе, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да оружје из категорије Б и муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним механичким системом за закључавање.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица коме се издаје колекционарска дозвола.

Смештај и чување оружја, основних делова за оружје и муниције за правна лица и предузетнике који се баве прометом оружја

Члан 4

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, који у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину: просторије у којима се чува оружје и муниција и продајни простор.

Просторије у којима се чува оружје, основни делови за оружје и муниција изграђују се тако да се обезбеди да:

1) грађевински отвори на спољашњој фасади буду обезбеђени решеткастом конструкцијом, максималних димензија окаца 150 x 150 мм, која је израђена варењем, од следећих врста и минималних димензија челичних профилисаних носача:

(1) равнокраки угаоник 20 x 20 x 3 мм,

(2) разнокраки угаоник 20 x 20 x 3 мм,

(3) У-носач 65 мм,

(4) И-носач 80 мм,

(5) кутијасти (квадратни и правоугаони) челични профили чија једна страница није мања од 20 мм,

(6) пљоснати челици (тракасти – равни) 20 x 3 мм;

2) веза између решеткасте конструкције из тачке 1) овог става и подлоге која је носи, обезбеђује исти ниво јачине на кидање, као и сама решеткаста конструкција;

3) испуњавају основне захтеве заштите од пожара, и тако да:

(1) представљају посебан пожарни сектор одвојен од продајног простора и осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и вратима отпорним на пожар, најмање 60 мин,

(2) завршна обрада буде од негоривог материјала, изузев пода који може бити од тешко горивог материјала карактеристике реакције на пожар класе Бфлс1, тако да површине буду глатке и лаке за одржавање,

(3) обезбеде безбедно растерећење услед појаве експлозије уградњом отвора за ослобађање натпритиска на фасадном зиду, заштићени од спољашњих утицаја и постављени да не угрожавају безбедност лица и имовине;

4) обезбеди најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа С-9 у непосредној близини улазних врата; грејање, ако постоји, буде изведено централним путем (топлом водом или паром);

5) у просторији не сме бити електричних уређаја, осим расвете са прекидачима који се морају налазити изван просторије и

6) инсталација принудне вентилације, ако постоји, на вентилационим каналима на улазу у просторију има постављене противпожарне клапне.

У просторијама из става 2. овог члана оружје, основни делови за оружје и муниција чувају се у касама, челичним орманима или боксовима од армираног бетона са челичним вратима.

Муниција се чува одвојено од оружја.

Изузетно, ако у објекту постоји просторија са сталним двадесетчетворочасовним дежурством, која се уједно користи и као просторија за смештај и чување оружја и муниције у количини до 500 метака, просторија у којој се чува оружје и муниција не мора испуњавати услове из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана.

У просторији у којој се чува муниција и у продајном простору може се држати муниција, тако да укупна количина барута у обе просторије не прелази 20 кг, али тако да у продајном простору не прелази 5 кг.

Члан 5

Врата и излози продајног простора из члана 4. став 1. овог правилника, морају бити заштићени металном мрежом или оквиром са решеткама или рол вратима, која се спуштају по завршетку радног времена, као и посебном фолијом за повећање издржљивости стакла на лом, минималне дебљине 0,1 мм.

Врата продајног простора која служе за евакуацију лица морају бити постављена тако да воде искључиво у спољни простор.

Члан 6

У току радног времена, оружје, основни делови за оружје и муниција могу се излагати у продајном простору у закључаним витринама и излозима, а по завршетку радног времена или у другим случајевима напуштања просторије, закључавају се у касе, металне ормане или просторије из члана 4. став 2. овог правилника.

Пушке се могу чувати у продајном простору изван закључаних витрина и излога ако су повезане челичним ужетом или ланцем који је провучен кроз браник обарача. Челично уже или ланац морају бити причвршћени за фиксну подлогу (зид, под или плафон) и закључани на оба своја краја.

На сајамским манифестацијама оружје, основни делови оружја и муниција излажу се и чувају на начин из ст. 1. и 2. овог члана. У току сајамске манифестације, по завршетку излагања оружје и муниција чувају се у касама, одвојено. Муниција се може држати, тако да, на једном штанду, укупна количина барута који се налази у муницији не прелази 20 кг, од чега на изложбеном делу штанда, у току радног времена, може бити максимално 5 кг, а остатак у каси, односно металном орману. На штанду морају бити постављена најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа С-9.

Смештај и чување оружја и основних делова за оружје за правна лица и предузетнике који се баве поправљањем и преправљањем оружја

Члан 7

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници (овлашћени сервисери) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину – просторију у којој се чува оружје, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника и просторију у којој се врши поправка и преправка оружја.

Члан 8

Оружје које се држи ради поправљања и преправљања, до предаје власнику, не може се износити из просторија овлашћених сервисера, осим у случају када то захтевају разлози испитивања сигурности и тачности оружја.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код овлашћеног сервисера са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од овлашћеног сервисера (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом овлашћеног сервисера), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који се баве обуком у руковању ватреним оружјем

Члан 9

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници (у даљем тексту: организатори обуке) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која поред услова утврђеним другим прописима, у месту свог седишта поседују и просторију у којој се чува оружје и муниција, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника.

Члан 10

Организатор обуке може оружје и муницију преносити, када је то неопходно, из просторије у којој се чува оружје и муниција до стрелишта, односно просторије за обуку, само у дане извођења практичне наставе гађања ватреним оружјем.

Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код организатора обуке са собом носи овлашћење за изношење оружја издато од организатора обуке (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица), у коме ће бити наведен разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме оружје треба да буде враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који набављају оружје и муницију у складу са делатношћу којом се баве

Члан 10а

Правна лица и предузетници који набављају оружје и муницију у складу са делатношћу којом се баве, осим правних лица и предузетника која се баве прометом, поправљањем и преправљањем и обуком у руковању ватреним оружјем, дужна су да у месту свог седишта обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, утврђене у члану 4. став 2. овог правилника.

Приликом изношења оружја, запослени код правних лица и предузетника из става 1. овог члана, са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од правног лица и предузетника (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица и предузетника), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.

Прелазна и завршна одредба

Члан 11

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и начину смештаја и чувања оружја и муниције („Службени гласник РС“, број 1/99).

Члан 12

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.

 

Самостални члан Правилника о допунама
Правилника о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције

(„Сл. гласник РС“, бр. 106/2016)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Comments are closed