Zakon o oružju i municiji-2015

 

 

Zakon o oružju i municiji – 2015

 

 

 

З А К О Н

 

О  ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

 

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет закона

 

Члан 1.

 

Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, колекционарство, поправљање, преправљање, промет, посредништво и превоз оружја и муниције.

 

Изузимање од примене закона

 

Члан 2.

 

Одредбе овог закона не примењују се на државне органе који набављају, држе, носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним прописима.

 

Значење израза

 

Члан 3.

 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

 

1)   оружје јесте ручно преносива направа израђена или прилагођена да под притиском ваздуха, барутних и других гасова или другог потисног средства може избацити зрно, куглу, сачму или неки други пројектил, односно распршити гас или течност и друга направа која је намењена за самоодбрану или напад, лов или спорт, с тим што се, у смислу овог закона, оружјем не сматрају уређаји за хумано лишавање живота животиња, алати и имитације оружја које не користе муницију са барутним пуњењем;

 

2)   ватрено оружје јесте оно оружје које, под притиском барутних гасова, из цеви избацује пројектил, а, с тим у вези, врсте ватреног оружја јесу – митраљез, пушкомитраљез, аутоматска пушка, аутомат, пиштољ, револвер, пушка са олученим цевима (једнометна, репетирајућа, полуаутоматска), пушка са глатким цевима (једнометна и двометна, репетирајућа, полуаутоматска), комбинована пушка (са олученим и неолученим цевима), пушке, пиштољи и револвери са ивичним паљењем (малокалибарско оружје);

 

3)   кратко ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви не прелази 30 cm, односно чија укупна дужина не прелази 60 cm;

 

4)   дуго ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви прелази 30 cm, односно чија укупна дужина прелази 60 cm;

 

5)   аутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после испаљеног метка аутоматски пуни и које може једним притиском обарача испалити најмање два и више метака један за другим, без поновног ручног пуњења оружја;

 

6)   полуаутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после сваког испаљеног метка аутоматски пуни и које једним притиском обарачa не може испалити више метака;

 

7)   репетирајуће ватрено оружје јесте оно оружје код којег се после испаљења следећи метак из магацина или оквира ручно уводи у положај за испаљење;

 

8)   једнометно и двометно ватрено оружје јесте оно оружје које нема магацин ни оквир за муницију;

 

9)   ваздушно оружје јесте оно оружје које под притиском сабијеног ваздуха или другог гаса избацује пројектил из цеви;

 

10) оружје са тетивом или опругом (самострел, лук, праћка, подводна пушка) јесте направа која потиском тетиве или опруге избацује стреле или друге пројектиле;

 

11)  конвертибилно оружје јесте оно оружје које изгледом подсећа на ватрено оружје и које се с обзиром на конструкцију и материјал од кога је направљено може преправити тако да испаљује бојеву муницију, а, с тим у вези, конвертибилним оружјем, у смислу овог закона, сматрају се гасно, стартно

 

и сигнално оружје;

 

12) уређаји за изазивање електрошокова (електрошокери или парализатори) јесу ручне направе које помоћу високог електричног напона привремено онеспособљавају људе и животиње;

 

13) гасни спрејеви јесу направе намењене цивилном тржишту, које садрже и приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, ОC) у концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима;

 

14) хладно оружје јесте боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети којима је основна намена напад;

 

15) оружје за личну безбедност јесу, од ватреног оружја, пиштољи и револвери, као и гасни спрејеви и уређаји за изазивање електрошокова;

 

16) ловачко оружје јесте дуго ватрено оружје и оружје са тетивом или опругом, којима је дозвољен лов;

 

17) спортско оружје јесте ватрено, ваздушно, хладно и оружје са тетивом или опругом које се користи у стрељачком и другим спортовима и борилачким вештинама;

 

18)  онеспособљено оружје јесте ватрено оружје чији су сви основни делови трајно преправљени тако да се из њега не може испалити бојеви метак;

 

19) основни делови за оружје јесу:

 

(1)  рам, навлака и цев пиштоља,

 

(2)  рам, добош и цев револвера,

 

(3)  сандук, затварач, цев и глава пушке,

 (4)  телескопски-оптички нишан са светлосним снопом или са уређајем за електронско појачавање светлости, инфрацрвеним или термовизијским уређајем;

 

20) додатни основни делови вишекалибарског оружја који се у оригиналном паковању испоручују заједно са оружјем, сматрају се јединственом целином са оружјем; 

 

21) муниција су меци за ватрено оружје са олученим и глатким цевима;

 

22) поправљање оружја јесте отклањање кварова на оружју и замена или уградња основних делова оружја;

 

23) преправљање оружја јесте прилагођавање оружја другој муницији и други захвати на оружју којима се 

утиче на његово функционисање и трајно или привремено мењају оригиналне техничке карактеристике и 

конструкцијска решења произвођача;

 

24) промет оружја јесте набављање оружја ради даље продаје, као и продаја оружја;

 

25) старо оружје јесте оружје које има историјску вредност или које је произведено пре 1900. године;

 

26)  минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, 

граната и других направа опремљених са експлозивном или адекватном неексплозивном материјом 

или детонатором код којих под спољашним или унутрашњим деловањем (тежина, удар, потез, електрична 

енергија, хемијска,нуклеарна реакција и сл.)

 долази до наглог ослобађања енергије и њиховог распрскавања;

 

27) имитације оружја јесу предмети који су спољашњим изгледом слични или једнаки оружју, али их није 

могуће употребити или преправити у ватрено оружје;

 

28) овлашћени сервисер јесте правно лице или предузетник коме је решењем надлежног органа одобрено 

бављење поправљањем и преправљањем оружја;

 

29) овлашћени продавац јесте правно лице или предузетник коме је решењем надлежног органа одобрено 

бављење прометом оружја, основним деловима за оружје и муницијом;

 

30) регистровано оружје јесте оружје за које је издата исправа од стране надлежног органа;

 

31) легализација оружја и муниције јесте поступак регистрације или предаје нерегистрованог оружја, 

односно муниције које је лице држало без одобрења надлежног органа у коме није потребно доказивати 

порекло оружја и муниције, а власници који региструју или предају оружје и муницију за време трајања 

легализације не могу бити прекршајно нити кривично гоњени за нелегално набављање, држање и ношење 

оружа и муниције;

 

32) оружни лист јесте исправа на основу које се држи, односно држи и носи оружје, у складу са овим 

законом, и која садржи податке о оружју, основним деловима за оружје и власнику оружја;

 

33) дозвола за ношење оружја јесте исправа која садржи податке о физичком лицу и која му даје право да 

носи пиштољ односно револвер регистрован као оружје за личну безбедност из категорије Б;

 

34) правна лица и предузетници у смислу овог закона јесу правна лица, предузетници, организације, 

установе, заводи и државни органи;

 

35) представник правног лица јесте физичко лице које је са њим у уговорном односу и које испуњава услове 

прописане овим законом;

 

36) гасно, стартно и сигнално оружје јесу пиштољ, револвер и пушка, који под притиском барутних гасова 

распршују нешкодљиве, надражујуће материје са краткотрајним дејством и испаљују пуњење намењено 

искључиво изазивању гласног пуцња или испаљивању светлеће сигналне ракете; 

 

37) посредник у промету оружјем и муницијом – брокер, у смислу овог закона, јесте правно лице или предузетник који се, на основу решења министарства надлежног за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство), бави преговарањем, уговарањем и посредовањем у уговарању послова у вези са куповином или продајом оружја и муниције, а који се не бави прометом оружја;

 

38) власници оружја у смислу овог закона јесу физичка лица, правна лица и предузетници.

 

У овом су закону одређене именице наведене у мушком роду, а користе се као неутралне за мушки и женски род.

 

Категорије оружја

 

Члан 4.

 

Оружје се дели у четири категорије:

 

1)   категорија А – минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и дуго ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са пригушивачем пуцња;

 

2)   категорија Б – свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима), осим оног из категорије А и Ц и конвертибилно оружје;

 

3)   категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна тежина већа од 101 libri;

 

4)   категорија Д – хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm или мањег, као и оружје са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно чија је натезна тежина до 101libre.

 

Дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења оружја

 

Члан 5.

 

Оружје из категорије А не могу набављати, држати и носити физичка лица, правна лица и предузетници, осим у случајевима предвиђеним овим и другим законом.

 

Оружје из категорије Б може се набављати, држати и носити – на основу исправе надлежног органа.

 

Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу.

 

Оружје из категорије Д може се набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу, у складу са овим законом.

 

Забрана промета, набављања и држања одређене додатне опреме и одређених врста муниције

 

Члан 6.

 

Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити пригушивач пуцња.

 

Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити муницију са панцирним, запаљивим, експлозивним зрном са примесама или оплатама од радиоактивних, отровних и штетних материја, као и зрна за такву муницију и муницију за пиштоље и револвере са зрном које има експлозивно дејство (дум-дум муниција) и зрна за ту муницију.

 

Надлежни орган

 

Члан 7.

 

Надлежни орган, у смислу овог закона, јесте територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, према пребивалишту, односно према седишту подносиоца захтева (у даљем тексту: надлежни орган).

 

Двостепеност у одлучивању и примена одредби закона који регулише управни поступак

 

Члан 8.

 

На првостепена решења која доноси надлежни орган на основу овог закона може се у року од 15 дана од дана уручења решења изјавити жалба министру надлежном за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).

 

Жалба не одлаже извршење решења.

 

На питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

 

Надзор

 

Члан 9.

 

Надзор над применом овог закона врши Министарство.

 

Приликом вршења надзора службена лица Министарства овлашћена су да прегледају опште акте и пословне књиге, евиденције, просторије у којима се чува оружје, као и само оружје, траже обавештења, налажу мере у циљу примене прописа, воде управни поступак, подносе прекршајне и кривичне пријаве и предузимају све радње проистекле из ових поступака, у складу са законом.

 

Исправе

 

Члан 10.

 

Исправе у смислу овог закону јесу:

 

1)   Одобрење за набављање оружја за физичка лица;

 

2)   Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике;

 

3)   Одобрење за набављање оружја ради даље продаје;

 

4)   Оружни лист (за држање оружја за личну безбедност, за држање конвертибилног оружја, за држање и ношење оружја, за правна лица и предузетнике);

 

5)   Потврда о пријави држања оружја из категорије Ц;

 

6)   Одобрење за распоређивање запослених лица;

 

7)   Дозвола за ношење оружја;

 

8)   Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије;

 

9)   Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије;

 

10) Одобрење за набављање основних делова за оружје;

 

11) Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију;

 

12) Колекционарска дозвола.

 

За издавање исправа из става 1. овог члана, како и за обрасце, друге списе и радње органа државне управе у поступцима по овом закону наплаћује се такса у смислу прописа којима је уређен буџетски систем.

 

  1. НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

 

Услови за физичка лица за набављање и држање оружја из категорије Б

 

Члан 11.

 

Оружје из категорије Б могу набављати и држати физичка лица која:

 

1)   су пунолетна;

 

2)   су држављани Републике Србије или стално настањени странци;

 

3)   су здравствено способна за држање и ношење оружја;

 

4)   нису правноснажно осуђивана на казну затвора за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела;

 

5)   нису правноснажно кажњавана у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из овог закона;

 

6)   на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир;

 

7)   су обучена за руковање ватреним оружјем;

 

8)   имају оправдан разлог и то:

 

(1) за оружје за личну безбедност из категорије Б – уколико учине вероватним да би им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или других околности, 

 

(2)  за ловачко оружје категорије Б – доставе доказ да испуњавају услове за поседовање ловне карте,

 

(3)  за спортско оружје – уверење о активном чланству у спортској стрељачкој организацији;

 

9) имају услове за безбедан смештај и чување оружја.

 

Здравствена способност

 

Члан 12.

 

Здравствена способност за држање и ношење оружја, предвиђена чланом 11. тачка 3) овог закона доказује се уверењем о здравственој способности.

 

Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.

 

Ближе услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја прописује министар надлежан за послове здравља.

 

Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја обавезна је да најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа обавести најближу организациону јединицу Министарства о чињеници да лекарски прегледано лице не испуњава услове за одобравање држања и ношења оружја.

 

Физичко лице коме је по овом закону одобрено набављање оружја из категорије Б, односно издат оружни лист, мора надлежном органу сваких пет година односно по истеку важења лекарског уверења о здравственој способности за држање и ношење оружја, доставити ново уверење које није старије од месец дана.

 

Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној лекарској комисији коју именује министар надлежан за послове здравља.

 

Надлежни орган који је издао оружни лист физичком лицу обавезан је да одмах по издавању оружног листа о тој чињеници обавести лекара тог физичког лица у смислу закона којим се уређује здравствена заштита (у даљем тексту: изабрани лекар).

 

Изабрани лекар који сазна да је код физичког лица које држи и носи оружје дошло до промене здравственог стања које утиче на здравствену способност за држање и ношење оружја мора одмах по сазнању да обавести најближу организациону јединицу Министарства.

 

Ближе услове које, у погледу здравствене способности за држање и ношење оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје прописује министар надлежан за послове здравља. 

 

Набављање оружја из категорије Б за физичка лица

 

Члан 13.

 

Захтев за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу уз који се даје на увид лична карта, односно други идентификациони документ, прилаже уверење о здравственој способности, доказе о оправданости разлога за набављање оружја и уверење о обучености за руковање ватреним оружјем, као и сагласност за проверу и обраду личних података приликом предузимања службених радњи предвиђених овим законом, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

 

Надлежни орган ће при одлучивању, поред доказа које приложи подносилац захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као и податке до којих долази при вршењу својих послова у складу са овлашћењима.

 

Постојање услова из члана 11. тачка 9) овог закона утврђује полицијски службеник непосредним опажањем у стамбеном простору по месту пребивалишта или боравишта подносиоца захтева.

 

Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени и пензионисани припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем.

 

Надлежни орган издаће одобрење за набављање оружја физичком лицу за кога се у поступку утврди да испуњава услове из члана 11. овог закона. Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења.

 

Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у предвиђеном року извршио набавку оружја, вратиће надлежном органу.

 

Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за набављање оружја уколико нису испуњени услови из члана 11. овог закона.

 

Набављање и држање оружја из категорије Ц

 

Члан 14.

 

Физичка лица старија од 18 година, као и правна лица и предузетници, ако је то у складу са делатношћу којом се баве, могу без претходног одобрења за набављање оружја издатог од надлежног органа, набављати и држати оружје из категорије Ц.

 

Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од осам дана од дана набављања оружја исто пријаве надлежном органу на прописаном обрасцу. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја.

 

Потврду о пријави оружја надлежни орган издаће на прописаном обрасцу.

 

Набављање и држање оружја из категорије Д

 

Члан 15.

 

Физичка лица старија од 16 година, правна лица као и привредни субјекти могу, без одобрења и пријаве надлежном органу, набављати и држати оружје из категорије Д. 

 

Врсте оружних листова

 

Члан 16.

 

Физичким лицима, правним лицима и предузетницима се издаје оружни лист за оружје из категорије Б.

 

Врсте оружног листа јесу:

 

1)   Оружни лист за држање оружја за личну безбедност;

 

2)   Оружни лист за држање конвертибилног оружја;

 

3)   Оружни лист за држање и ношење оружја;

 

4)   Оружни лист за правна лица и предузетнике.

 

Оружни лист за држање оружја за личну безбедност издаје се за пиштоље и револвере.

 

Оружни лист за држање конвертибилног оружја издаје се за гасне, стартне и сигналне пиштоље, револвере и пушке.

 

Оружни лист за држање и ношење оружја издаје се за ловачко и спортско оружје.

 

Издавање оружног листа

 

Члан 17.

 

Физичко лице, које је на основу одобрења надлежног органа извршило набављање оружја подноси захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја.

 

Физичко лице које је на основу одобрења надлежног органа извршило набављање оружја, а већ поседује оружни лист за исту врсту оружја подноси захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја.

 

Оружни лист издаје се на прописаном обрасцу и у њега се уносе подаци о оружју и власнику оружја. Образац оружног листа садржи микроконтролер (чип) за потребе аутоматског очитавања података у који се уносе видљиви алфанумерички подаци на исправи, као и остали подаци о власнику, подаци о оружју и подаци о основним деловима. Трошкове израде оружног листа сноси подносилац захтева.

 

Поступак издавања, садржину оружног листа и изглед обрасца са заштитним елементима прописује министар.

 

Оружни лист издаће се са ограниченим роком важења до десет година, физичком лицу које испуњава услове из члана 11. овог закона.

 

Физичко лице ће најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа

 

Колекционарска дозвола

 

Члан 18.

 

Решењем надлежног органа може се одобрити издавање колекционарске дозволе за набављање оружја физичком лицу које испуњава услове из члана 11. овог закона, поседује најмање пет комада регистрованог оружја из категорије Б и које располаже просторно-техничким условима за безбедан смештај и чување оружја. Трошкове израде колекционарске дозволе сноси подносилац захтева.

 

Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више комада оружја из категорије Б.

 

Физичко лице које на основу колекционарске дозволе набави оружје подноси захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за издавање оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја.

 

Имаоци колекционарске дозволе могу набављати и држати муницију у свим калибрима, осим муниције из члана 6. овог закона.

 

Колекционарска дозвола ће се одузети уколико њен ималац престане да испуњава услове из става 1. овог члана.

 

Просторно-техничке услове за безбедно чување оружја за лица из овог члана прописује министар.

 

Уговори о преносу власништва над оружјем

 

Члан 19.

 

Уговор којим се врши пренос власништва над регистрованим оружјем из категорије Б мора бити састављен у писаној форми и оверен.

 

Власници регистрованог оружја из категорије Б могу без одобрења надлежног органа међусобно размењивати оружје исте врсте.

 

Приликом размене, може се мењати намена оружја, уколико оружје и нови власник испуњавају услове предвиђене овим законом.

 

Када уговором изврше пренос власништва, односно размену оружја лица су дужна да надлежном органу, у року од осам дана од дана преноса власништва поднесу захтев за регистрацију оружја.

 

Власник оружја може у сваком тренутку надлежном органу предати оружје без накнаде у власништво Републике Србије.

 

Оружје из категорије Б може се отуђити, осим у случају из става 2. овог члана, само лицу које поседује важеће одобрење за набављање оружја или колекционарску дозволу.

 

Изглед и садржину обрасца о предаји оружја у власништво Републике Србије прописује министар.

 

Набављање муниције

 

Члан 20.

 

Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се набављати на основу издате исправе о оружју.

 

Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које имају регистровано оружје, осим физичких лица којима је издата колекционарска дозвола. 

 

Справљање муниције

 

Члан 21.

 

Чланови стрељачких и ловачких организација који имају регистровано оружје из категорије Б и који су обучени за руковање експлозивним материјама могу, на основу решења надлежног органа којим им је одобрено справљање муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких организација, справљати муницију у складу са прописима који регулишу набавку, употребу, промет и смештај експлозивних материја.

 

Лицима из става 1. овог члана, надлежни орган ће решењем забранити справљање муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких организација, уколико се у поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим, односно другим законом.

 

Забрањена је израда муниције са пројектилом преправљањем сигналне, стартне и гасне муниције.

 

Набављање основних делова оружја

 

Члан 22.

 

Власник регистрованог оружја из категорије Б може за њега набављати основне делове уз одобрење надлежног органа. Подаци о набављеним основним деловима уносе се у oружни лист.

 

Одредбе овог закона које се односе на оружје сходно се примењују и на основне делове за оружје.

 

Набављање оружја странаца

 

Члан 23.

 

Странци који у Републици Србији немају стално настањење могу набављати оружје из категорија Б и Ц са припадајућом муницијом на основу Одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије – које издаје територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, према месту у коме се врши набавка.

 

Странци из става 1. овог члана уз захтев за издавање одобрења прилажу и исправу о свом идентитету и легализовану исправу издату у страној земљи на основу које у тој земљи могу извршити набавку оружја и муниције.

 

Странци из става 1. овог члана морају овако набављено оружје и муницију изнети из Републике Србије у року од три дана од извршене набавке.

 

Приликом преласка државне границе овако набављено оружје и муницију дужни су да пријаве органу надлежном за граничну контролу.

 

Регистрација оружја

 

Члан 24.

 

Регистрација оружја из категорије Б и Ц врши се уношењем података о оружју (марка, модел, калибар, фабрички број) у издату исправу о оружју и у евиденцију надлежног органа.

 

Не може се регистровати оружје из категорије Б, као и ваздушно оружје из категорије Ц које није испитано, жигосано и обележено у складу са прописима који уређују испитивање, жигосање и обележавање оружја.

 

Уколико оружје из става 2. овог члана није испитано, жигосано и обележено, надлежни орган упутиће власника да, пре регистрације, испита, жигоше и обележи оружје.

 

Ношење оружја

 

Члан 25.

 

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја.

 

Захтев се подноси надлежном органу.

 

Физичко лице из става 1. овог члана приликом подношења захтева мора испуњавати услове из члана 11. овог закона, као и да учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.

 

Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор полиције или полицијски службеник кога он за то овласти.

 

Решењем ће се одбити захтев за издавање дозволе за ношење оружја уколико подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.

 

Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је ношење оружја одобрено издаје надлежни орган.

 

Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист.

 

Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист носити у исто време само један комад оружја за које му је издат оружни лист.

 

На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност оружје не сме учинити видљивим другим лицима односно не сме носити оружје на начин који изазива узнемирење других лица.

 

Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до пет година.

 

Уколико се у спроведеном поступку утврди да лице коме је издата дозвола за ношење оружја за личну безбедност престане да испуњава услове из става 3. овог члана, директор полиције односно овлашћени полицијски службеник донеће решење којим се ношење оружја забрањује и издата дозвола одузима.

 

На решења из овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења решења.

 

Члан 26.

 

Забрањено је ношење оружја на јавном месту осим у случајевима утврђеним овим или другим законом.

 

Ловачко оружје може се носити за време лова, у складу са прописима о ловству.

 

Спортско оружје може се носити у отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање оружјем.

 

Пунолетна лица могу носити гасне спрејеве и уређаје за изазивање електрошокова.

 

Малолетна лица старија од 16 година могу носити гасни спреј.

 

Онеспособљавање оружја

 

Члан 27.

 

Оружје из категорије Б и ваздушно оружје из категорије Ц може се онеспособити.

 

Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени сервисери.

 

Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја.

 

Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања.

 

Податак о онеспособљености уноси се у издату исправу и утискује на самом оружју.

 

Забрањено је набављати држати и носити основне делове и муницију за онеспособљено оружје.

 

Министар прописује ближи поступак, услове и начин онеспособљавања оружја.

 

Престанак испуњености услова за држање оружја

 

Члан 28.

 

Надлежни орган, по службеној дужности, води рачуна о томе да ли физичко лице које држи оружје из категорије Б испуњава услове прописане чланом 11. овог закона.

 

Ако престану да постоје неки од услова из члана 11. став 1. тач. 3), 4), 5), 6), 8) и 9) овог закона, надлежни орган ће донети решење о одузимању оружног листа, оружја и муниције физичком лицу које држи оружје из категорије Б.

 

Физичко лице против кога је покренут управни поступак за одузимање оружја дужан је да на захтев полицијског службеника одмах, а најкасније у року од 48 сати преда оружни лист, оружје и муницију.

 

О одузетим предметима надлежни орган издаје потврду. Одузети оружни лист, оружје и муницију чува надлежни орган до окончања поступка.

 

Физичко лице коме је оружје одузето може исто отуђити или онеспособити у року од годину дана од дана правноснажности решења о одузимању оружја.

 

Ако физичко лице које има регистровано оружје престане да испуњава услов из члана 11. став 1. тачка 2) овог закона, дужно је да без одлагања преда оружје надлежном органу и исто отуђи у року од годину дана или да у том року оружје изнесе из земље у складу са чланом 23. овог закона.

 

Ако физичко лице не поступи сагласно ст. 5. и 6. овог члана оружје постаје власништво Републике Србије.

 

Поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја

 

Члан 29.

 

У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се поседу ово оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти лица обавести најближу организациону јединицу Министарства, ради преузимања оружја. Такво оружје чуваће се у организационој јединици Министарства по месту последњег пребивалишта власника, до одређивања наследника. У случају да за наследника оружја буде одређено малолетно лице, оружје се чува до дана стицања пунолетства наследника.

 

Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то оружје преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је да, у року од шест месеци од дана стицања, поднесе захтев ради издавања оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања оружја, или га онеспособи или отуђи. Ако је наследник оружја малолетно лице, овај рок почиње да тече од дана стицања пунолетства.

 

Ако наследник не поступи на начине утврђене у ставу 2. овог члана, наслеђено оружје прелази у власништво Републике Србије.

 

Поступак са нађеним оружјем и муницијом

 

Члан 30.

 

Ко нађе оружје и/или муницију дужан је да одмах обавести најближу организациону јединицу Министарства.

 

Нађено оружје које није регистровано, нити се потражује, прелази у власништво Републике Србије.

 

Поступак са несталим оружјем

 

Члан 31.

 

У случају да примети нестанак регистрованог оружја, власник је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 сата, нестанак пријави надлежном органу.

 

Нађено оружје чији је нестанак пријављен вратиће се власнику уколико испуњава услове прописане овим законом, осим ако је оружје доказно средство неког истражног или судског поступка, када се са њим поступа у складу са другим законом.

 

Руковање оружјем и давање оружја на послугу

 

Члан 32.

 

Власник оружја дужан је да њиме пажљиво рукује и да га савесно чува на начин да не дође у посед неовлашћених лица и не угрози безбедност људи и објеката.

 

Регистровано оружје не сме се давати на послугу, осим у случајевима предвиђеним овим законом.

 

Ловачко оружје може се дати ловцу, уколико и сам има оружни лист за ту врсту оружја.

 

У отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке спортове и обуку у руковању оружјем, оно се може давати на послугу корисницима.

 

Стрељачка организација може своје регистровано оружје дати на послугу другој стрељачкој организацији, која има регистровану исту врсту оружја, на основу писаног уговора. 

 

Оружје се може дати овлашћеном сервисеру ради поправке, односно преправке оружја, односно овлашћеном продавцу ради комисионе продаје.

 

Власник оружја који је привремено спречен да испуни услове из става 1. овог члана (због путовања, пресељења и др.) може га дати на чување правном лицу или предузетнику који испуњава просторно – техничке услове за безбедан смештај и чување оружја.

 

У  случајевима из ст. 3. и 4. овог члана, власник регистрованог оружја или његов представник ако је власник правно лице, уколико није присутан за време трајања послуге, може дати оружје на послугу уз пријаву надлежном органу.

 

У  случајевима из ст. 6. и 7. овог члана правно лице или предузетник дужан је да изда потврду о примљеном оружју.

 

Изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу прописује министар.

 

Преношење оружја

 

Члан 33.

 

Власник оружја или његов представник ако је власник правно лице или предузетник може га уз важећу издату исправу о оружју преносити, за сопствене потребе, спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, футрола) која онемогућава његову тренутну употребу.

 

Ватрено, ваздушно и конвертибилно оружје преноси се испражњено од муниције.

 

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана дужно је да, пре преношења оружја, свом представнику, на прописаном обрасцу изда посебно овлашћење за преношење оружја.

 

Преношење преко државне границе

 

Члан 34.

 

Оружје и муниција који се могу набављати и регистровати у складу са овим законом, могу се, приликом увоза и извоза, преносити преко државне границе, у складу са прописима о извозу и увозу оружја и муниције, спољнотрговинском промету, транспорту опасног терета и уз пријаву органу надлежном за спровођење граничне контроле.

 

Власници увезеног оружја из става 1. овог члана, осим овлашћених продаваца, дужни су да у року од осам дана од дана увоза оружја, поднесу захтев за регистрацију.

 

За оружје и муницију које се привремено уноси или је у транзиту кроз Републику Србију, а за потребе лова и спорта, орган надлежан за спровођење граничне контроле издаје Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију. Лице које оружје и муницију уноси у Републику Србију, дужно је да пре издавања одобрења докаже своје право на држање, ношење и транзит оружја и муниције које се уноси, као и разлог уношења оружја и муниције у Републику Србију.

 

Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије издаће надлежни орган, уколико лице поседује доказ о сагласности издат од страног надлежног органа односно има оправдани разлог за изношење оружја и муниције. 

 

Оружје и муниција из ст. 3. и 4. овог члана, може се уносити и износити преко државне границе у складу са чланом 33. овог закона и уз пријаву органу надлежном за спровођење граничне контроле.

 

Оружје и муниција могу се уносити и износити преко државне границе само на међународним граничним прелазима, осим ако међународним уговором није другачије предвиђено.

 

Ако приликом прелажења државне границе држављанин Републике Србије или странац не пријави оружје и муницију орган надлежан за граничну контролу одузеће оружје и муницију и о томе издати потврду.

 

Ако држављанин Републике Србије који живи у иностранству пријави на граничном прелазу оружје и муницију за које има исправу издату од страног надлежног органа, и има намеру да то оружје региструје у Републици Србији, орган надлежан за граничну контролу привремено ће одузети то оружје и муницију и о томе издати потврду.

 

Власник привремено одузетог оружја и муниције из става 8. овог члана дужан је да у року од деведесет дана од дана привременог одузимања оружја и муниције, исто изнесе из Републике Србије или у том року прибави одговарајућу исправу издату од надлежног органа.

 

Оружје припадника страних служби безбедности

 

Члан 35.

 

Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који долазе у службену посету у Републику Србију, а по прописима своје државе носе кратко оружје које је саставни део њихове униформе, уз претходну најаву Министарства, могу ући у Републику Србију у униформи с оружјем, односно унети оружје са припадајућом муницијом и држати га и носити за време боравка у Републици Србији.

 

Представници стране службе безбедности који су у пратњи и непосредно штите представнике те државе или представнике међународних организација за време транзита или посете Републици Србији, могу уносити и носити оружје и муницију само уз одобрење Министарства. Одобрење је ограничено временом боравка или транзита представника које прате и непосредно штите.

 

Одобрење из става 2. овог члана издаје орган надлежан за граничну контролу без наплате таксе, на обрасцу који пропише министар.

 

Оружје припадника дипломатско-конзуларних представништава и странаца на привременом боравку

 

Члан 36.

 

Припадницима страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији, може се по принципу реципроцитета одобрити набављање, држање и ношење оружја.

 

Припадници страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији захтев подносе министарству надлежном за спољне послове које захтев доставља Министарству. Министарство надлежно за спољне послове утврђује постојање реципроцитета. 

 

Изузетно, странцима на боравку у Републици Србији може се одобрити уношење, изношење, набављање, држање и ношење оружја уз одобрење министра.

 

Прелазак оружја у власништво Републике Србије

 

Члан 37.

 

Оружјем које је, на основу овог закона прешло у власништво Републике Србије, располаже Влада Републике Србије.

 

Оружје из става 1. овог члана може се отуђити, уништити или користити за потребе државних органа.

 

Услови за бављење обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције

 

Члан 38.

 

Обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем оружја, прометом оружја, основних делова оружја и муниције, могу се бавити правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију решење надлежног органа којим је одобрено бављење том делатношћу.

 

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници који поседују доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора и стрелишта, који поседују доказ о потребној стручности и доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај и чување оружја.

 

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници који поседују доказ о потребној стручности, о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора, поседовању потребне техничке опреме и средстава, као и доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај и чување оружја.

 

Прометом оружја, основних делова оружја и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који поседују доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора, као и доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај и чување оружја.

 

Власници, одговорна лица и лица запослена у правним лицима и код предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем, морају испуњавати услове из члана 11. тач. 1)–7) овог закона.

 

Правним лицима и предузетницима неће се решењем надлежног органа одобрити бављење делатношћу из става 1. овог члана односно решењем надлежног органа ће се забранити даље бављење делатношћу уколико се у поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим законом или уколико би се угрозила јавна безбедност.

 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног органа прибаве одобрење за распоређивање запослених лица пре распоређивања на те послове.

 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да оружје, основне делове оружја и муницију чувају у складу са овим законом. 

 

Поправљати и преправљати се може само регистровано оружје из категорије Б и Ц.

 

О свакој извршеној преправци оружја овлашћени сервисери обавестиће надлежни орган у року од 15 дана од дана извршене преправке.

 

Мишљење о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја и муниције, на захтев странке, издаје Министарство.

 

Министарство врши надзор над радом правних лица и предузетника из става 1. овог члана.

 

Министар ће ближе прописати програм, услове и начин спровођења обуке у руковању ватреним оружјем, поправљања и преправљања оружја, промета оружја, делова за оружје и муниције и просторно-техничке услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције.

 

Набављање и продаја оружја и муниције од стране овлашћених продаваца

 

Члан 39.

 

Овлашћени продавци сходно овом закону могу набављати и продавати оружје, основне делове за оружје и муницију из категорија Б, Ц и Д.

 

Овлашћеним продавцима надлежни орган може издати одобрење за набављање оружја, основних делова за оружје и муниције из категорије Б и Ц ради даље продаје, које важи годину дана.

 

Овлашћени продавци дужни су да податке о сваком комаду оружја из категорија Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у року од 30 дана од дана извршене набавке.

 

Овлашћени продавци могу продавати оружје и основне делове за оружје из категорије Б само лицима којима је, у складу са овим законом, издато одобрење за набављање оружја односно одобрење за набављање основних делова за оружје и лицима која поседују колекционарску дозволу.

 

Овлашћени продавци дужни су да надлежном органу, у року од 15 дана од дана извршене продаје, доставе податке о сваком продатом комаду оружја из категорије Б и Ц, као и податке о купцу из евиденција које воде сагласно овом закону.

 

Набављање и држање оружја правних лица и предузетника

 

Члан 40.

 

Ако законом није другачије утврђено, правна лица и предузетници могу, уз одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, набављати оружје и основне делове оружја уколико је то у складу са делатношћу којом се баве.

 

Министарство може правним лицима у изузетно оправданим случајевима, у складу са делатношћу којом се баве, одобрити набављање аутоматског дугог оружја из категорије А. У тим случајевима, на аутоматско дуго оружје из категорије А ће се сходно примењивати одредбе овог закона које важе за оружје из категорије Б.

 

Уз захтев за издавање одобрења за набављање оружја, који се подноси надлежном органу, правна лица и предузетници прилажу доказ о упису у одговарајући регистар, акт о систематизацији радних места, доказе који оправдавају набављање оружја, као и доказе о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја.

 

Власници, одговорна лица и лица запослена у правним лицима и код предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у контакт са аутоматским дугим оружјем из категорије А и оружјем из категорије Б, морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–7) овог закона.

 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног органа прибаве одобрења пре распоређивања запослених на те послове.

 

Надлежни орган односно Министарство ће при одлучивању, поред доказа које приложи подносилац захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као и податке до којих долази при вршењу својих послова и у складу са овлашћењима.

 

Надлежни орган односно Министарство издаће одобрење за набављање оружја правним лицима и предузетницима ако се у поступку утврди да испуњавају услове прописане овим и другим законом. Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења.

 

Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у предвиђеном року извршио набављање оружја, вратиће надлежном органу.

 

Надлежни орган односно Министарство одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за набављање оружја ако нису испуњени услови прописани овим или другим законом који ближе регулишу делатност правног лица и предузетника.

 

Правна лица и предузетници који су на основу одобрења надлежног органа извршили набављање оружја подносе захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршеног набављања оружја.

 

Правна лица и предузетници који су на основу одобрења извршили набављање оружја, а већ поседују оружни лист за исту врсту оружја подносе захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам дана од дана извршеног набављања оружја.

 

Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се са роком важења од 10 година.

 

Правна лица и предузетници ће најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа.

 

Правна лица и предузетници дужни су да оружје и муницију чувају у складу са одредбама овог закона и да о њему воде прописану евиденцију.

 

Правна лица и предузетници дужни су да у року од 15 дана предају надлежном органу оружје и муницију који им више нису потребни, као и у случају престанка обављања делатности због које им је одобрено набављање оружја.

 

Надлежни орган односно Министарство одузеће решењем од правних лица и предузетника исправе, оружје и муницију уколико се у поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим законом или другим законом који ближе уређују делатност правног лица или предузетника. 

 

Са одузетим оружјем и муницијом поступиће се у складу са чланом 28. овог закона.

 

Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути управни спор.

 

 

Посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг)

 

Члан 41.

 

Посредовањем у промету оружја и муниције (брокерингом) могу се бавити правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију решење Министарства којим је одобрено бављење том делатношћу.

 

Уз захтев који се подноси надлежном органу прилаже се доказ о упису у одговарајући регистар и доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора.

 

Одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника из става 1. овог члана морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–7) овог закона.

 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног органа прибаве одобрење пре распоређивања запослених на те послове.

 

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана морају водити прописану евиденцију.

 

Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ одобрено бављење посредовањем у промету оружја и муниције, уколико нису испуњени услови из овог или другог закона и ако би се тиме угрозила јавна безбедност.

 

Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути управни спор.

 

Превоз оружја и муниције

 

Члан 42.

 

За превоз оружја, основних делова за оружје и муниције, осим за преношење оружја прописаним чланом 33. овог закона и оружја сврстаног у категорију Д, потребно је решење надлежног органа односно Министарства, које се доноси у року од 15 дана од дана подношења захтева за одобрење превоза.

 

Пошиљалац је у обавези да обавести надлежни орган односно Министарство о превозу оружја и муниције најкасније 48 сати пре започетог превоза.

 

Надлежни орган односно Министарство, може по потреби наредити пошиљаоцу предузимање и посебних мера обезбеђења при превозу оружја, основних делова за оружје и муниције. Трошкове посебних мера обезбеђења сноси пошиљалац.

 

Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ одобрен превоз оружја и муниције, уколико би се тиме угрозила јавна безбедност. 

 

Пошиљалац мале количине оружја (до пет цеви) и муниције (до 500 комада) може обавити преношење оружја у складу са одредбама из члана 33. овог закона.

 

Евиденције које воде правна лица и предузетници

 

Члан 43.

 

Правна лица и предузетници дужни су да воде евиденције о оружју (врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја) и муницији, као и евиденције о запосленим лицима (име, презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог документа, пребивалиште, адреса и уверење о здравственој способности).

 

Правна лица и предузетници који у складу са својом делатношћу могу дати оружје другом лицу на послугу или примају оружје на чување, воде евиденције о оружју (врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја), као и о физичким лицима (име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса) и правним лицима и предузетницима (назив, седиште, делатност, матични број, име и презиме овлашћеног лица) којима пружају такву услугу.

 

Правна лица и предузетници којима је од надлежног органа одобрено бављење обуком у руковању ватреним оружјем воде и евиденције о физичким лицима (име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса) обученим за руковање ватреним оружјем и издатим уверењима.

 

Правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени сервисери воде евиденције онеспособљеног оружја (врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја).

 

Овлашћени сервисери дужни су да воде и евиденције поправљеног и преправљеног оружја које садрже податке из исправа о оружју.

 

Овлашћени продавци воде и евиденције набављеног и продатог оружја, основних делова за оружје и муниције које садрже: број одобрења, назив органа који је одобрење издао и датум издавања одобрења и податке о купцу за физичко лице (име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог документа, пребивалиште и адреса), за правно лице и предузетника (назив, седиште, делатност, матични број, име и презиме овлашћеног лица).

 

Посредници-брокери воде евиденције о сваком појединачном извршеном посредовању у промету оружја и муниције.

 

Правна лица и предузетници надлежном органу за сваку годину, у року од 30 дана од истека календарске године, предају примерак евиденција које су предвиђене овим чланом у писаном или у електронском облику.

 

Евиденције из овог члана морају се водити уредно и ажурно и чувају се трајно.

 

Све евиденције из овог члана морају се предати надлежном органу у року од 15 дана по престанку обављања делатности одобрене у складу са овим законом. 

 

Евиденција надлежног органа

 

Члан 44.

 

Надлежни орган води евиденције: о поднетим захтевима, издатим одобрењима за набављање оружја, о уверењима о здравственој способности; регистрованом оружју, одузетом и предатом оружју, онеспособљеном оружју, нађеном оружју, оружју чији је нестанак пријављен; о поднетим захтевима и издатим оружним листовима и потврдама о пријави држања оружја; поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање основних делова за оружје; поднетим захтевима и издатим решењима за издавање колекционарске дозволе, поднетим захтевима и издатим дозволама за ношење оружја; поднетим захтевима и издатим одобрењима за уношење и изношење преко државне границе; о поднетим захтевима и издатим решењима за бављење прометом оружја и муниције, обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем оружја; о поднетим захтевима и издатим одобрењима за правна лица и предузетнике за набављање оружја, основних делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и издатим решењима за превоз оружја, основних делова за оружје и муниције; поднетим захтевима и издатим решењима за справљање муниције; о поднетим захтевима и издатим одобрењима за уношење, набављање, држање и ношење оружја припадницима страних дипломатско-конзуларних представништава и странаца; о поднетим захтевима и издатим решењима за посредовање у промету оружја и муниције; о пасивизираном оружју.

 

Министарство води евиденције: о поднетим захтевима и издатим одобрењима за ношење оружја представника стране службе безбедности; о поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање, држање и ношење оружја странцима на боравку у Републици Србији; о поднетим захтевима и издатим решењима и одобрењима за набављање аутоматског дугог оружја.

 

Наведене евиденције садрже следеће податке:

 

1)   о физичким лицима: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и место рођења, држављанство, број личне карте односно идентификационог документа, адресу пребивалишта односно боравишта, фотографију лица, занимање, одјаву пребивалишта ради исељења, боравишта или привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, као и својство у односу на оружје;

 

2)   о правним лицима: назив, седиште, делатност, матични број, подаци о оружју, просторијама, средствима, стрелишту, као и лични подаци власника, одговорног лица и запослених који долазе у додир са оружјем из става 2. тачка 1) овог члана;

 

3)   о оружју: врста, марка, модел, калибар, фабрички број.

 

Све наведене евиденције чувају се трајно и у електронском облику.

 

Надлежни орган може податке из наведене евиденције давати државним и другим органима и организацијама, као и другим правним и физичким лицима,

у складу са законом који уређује заштиту података о личности, и то:

 

1)   ако су законом овлашћени да траже и примају те податке;

 

2)   ако су им ти подаци неопходни за извршавање послова из њихове надлежности;

 

3)   ако обезбеђују заштиту личних података. 

 

III.    ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА

 

Рокови

 

Члан 45.

 

Министар ближе уређује:

 

1)   поступак издавања, изглед и садржај образаца предвиђених овим законом;

 

2)   поступак издавања, изглед и садржај исправа предвиђених овим законом;

 

3) начин вођења и обрасце евиденција предвиђених овим законом;

 

4)   просторно-техничке услове за безбедно смештање и чување оружја и муниције за физичка лица, физичка лица којима је издата колекционарска дозвола, правна лица и предузетнике;

 

5)   услове за бављење обуком у руковању ватреним оружјем, као и програм обуке;

 

6)   услове и начине онеспособљавања оружја.

 

Министар надлежан за послове здравља ближе уређује:

 

1)   услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја;

 

2)   услове које у погледу здравствене способности треба да испуњава физичко лице за држање и ношење оружја.

 

Прописи из ст. 1. и 2. овог члана донеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

 

Легализација

 

Члан 46.

 

Министар може када то захтевају разлози очувања безбедности грађана и јавног реда и мира, периодично, расписати легализацију оружја и муниције.

 

  1. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Прекршаји за које се физичко лице кажњава новчаном казном

 

Члан 47.

 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај:

 

1)   физичко лице које не достави уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја у року прописаном чланом 12. став 5. овог закона;

 

2)   изабрани лекар који одмах по сазнању не обавести најближу организациону јединицу Министарства да је код физичког лица које држи и носи оружје дошло до промене здравственог стања које утиче на здравствену способност за држање и ношење оружја у складу са чланом 12. став 8. овог закона; 

 

3)    родитељ или старатељ малолетног лица које је набавило, односно држало оружје из категорије Ц супротно члану 14. став 1. овог закона,

а    ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над малолетним лицем и ако је у могућности да такав надзор врши;

 

4)   физичко лице које у року од осам дана од дана набављања оружја из категорије Ц исто не пријави надлежном органу на прописаном обрасцу у складу са чланом 14. став 2. овог закона;

 

5)   родитељ или старалац малолетног лица млађег од 16 година које је набавило односно држало оружје из категорије Д супротно члану 15. овог закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над малолетним лицем и ако је у могућности је да такав надзор врши;

 

6)   физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке оружја не поднесе захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у складу са чланом 17. став 1. овог закона;

 

7)   физичко лице које у року од осам дана од дана извршене набавке оружја, а које већ поседује оружни лист за исту врсту оружја, не поднесе захтев надлежном органу ради регистрације оружја у складу са чланом 17. став 2. овог закона;

 

8)   физичко лице које не поднесе најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа надлежном органу захтев за издавање новог оружног листа у складу са чланом 17. став 6. овог закона;

 

9)   физичко лице које је на основу колекционарске дозволе набавило оружје, а не поднесе захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за издавање оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја у складу са чланом 18. став 3. овог закона;

 

10) физичко лице које није у року од осам дана од дана преноса власништва односно размене поднело захтев за регистрацију оружја у складу са чланом 19. став 4. овог закона;

 

11) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. овог закона, не изнесе из Републике Србије у року од три дана од извршене набавке у складу са чланом 23. став 3. овог закона;

 

12) странац који оружје и муницију набављену сагласно члану 23. став 1. овог закона, приликом преласка државне границе не пријави органу надлежном за граничну контролу у складу са чланом 23. став 4. овог закона;

 

13) физичко лице које спортско оружје носи ван отворених и затворених простора намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање оружјем супротно члану 26. став 3. овог закона;

 

14) родитељ или старатељ малолетног лица које је носило гасни спреј или уређај за изазивање електрошокова супротно члану 26. ст. 4. и 5. овог закона, а ако је то последица његовог пропуштања дужног надзора над малолетним лицем и ако је у могућности да такав надзор врши;

 

15) физичко лице које не пријави трајно онеспособљено оружје надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања у складу са чланом 27. став 4. овог закона; 

 

16) физичко лице у чијем се поседу нашло оружје након смрти лица које је имало регистровано оружје, а које у року од 45 дана од смрти лица не обавести најближу организациону јединицу Министарства, ради преузимања оружја у складу са чланом 29. став 1. овог закона;

 

17)  физичко лице које је поседовало оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, издате по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, а у року од три године од дана почетка примене овог закона не поднесе захтев за издавање исправе

 

у  складу са овим законом у складу са чланом 50. став 1. овог закона;

 

18)  физичко лице које је имало одобрење за држање трофејног оружја, а

 

у   року од годину дана од дана почетка примене овог закона не пререгиструје, не прода, не онеспособи или не преда оружје без накнаде у власништво Републике Србије у складу са чланом 50. став 2. овог закона.

 

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања оружја и муниције.

 

Прекршаји за које се физичко лице кажњава новчаном казном или казном затвора

 

Члан 48.

 

Новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара или казном затвора до 60 дана казниће се за прекршај:

 

1)   физичко лице које отуђи оружје супротно члану 19. став 6. овог закона;

 

2)   физичко лице које носи више од једног оружја супротно члану 25. став 8. овог закона;

 

3)   ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност који на јавном месту учини оружје видљивим другим лицима односно носи оружје на начин који изазива узнемирење других лица супротно члану 25. став 9 овог закона;

 

4)   физичко лице које на јавном месту носи онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем и хладно оружје супротно члану 26. став 1. овог закона;

 

5)   физичко лице које не преда оружје у складу са чланом 28. став 3. овог закона;

 

6)   физичко лице које не пријави нестанак регистрованог оружја у складу са чланом 31. став 1. овог закона;

 

7)    физичко лице које не рукује пажљиво оружјем и не чува га савесно на начин да не дође у посед неовлашћених лица и угрози безбедност људи и објеката у складу са чланом 32. став 1. овог закона;

 

8)   физичко лице које изврши послугу оружја супротно члану 32. овог закона;

 

9)   физичко лице које ваздушно и конвертибилно оружје не преноси испражњено од муниције у складу са чланом 33. став 2. овог закона; 

 

10) физичко лице које није у року од осам дана од дана увоза оружја, поднело захтев за регистрацију оружја у складу са чланом 34. став 2. овог закона;

 

11) физичко лице које преноси оружје и муницију преко државне границе без пријаве органу надлежном за спровођење граничне контроле супротно члану 34. став 5. овог закона.

 

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања оружја и муниције.

 

Прекршаји за које се кажњава правно лице и предузетници

 

Члан 49.

 

Новчаном казном у износу од 100.000. до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

 

1)   које прода физичком лицу млађем од 18 година оружје из категорије Ц супротно члану 14. став 1. овог закона;

 

2)   које прода физичком лицу млађем од 16 година оружје из категорије Д супротно члану 15. овог закона;

 

3)   које није у року од осам дана од дана преноса власништва, односно размене поднело захтев за регистрацију оружја супротно члану 19. став 4. овог закона;

 

4)   које прода муницију за оружје из категорије Б и Ц супротно члану 20. став 1 овог закона;

 

5)   које прода муницију супротно члану 20. став 2. овог закона;

 

6)   које не пријави трајно онеспособљено оружје надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања супротно члану 27. став 4. овог закона;

 

7)   које не пријави нестанак регистрованог оружја у складу са чланом 31. став 1. овог закона;

 

8)   које изврши послугу оружја супротно члану 32. овог закона;

 

9)   чији представник није био присутан за време трајања послуге супротно члану 32. став 8. овог закона;

 

10) овлашћени сервисер и овлашћени продавац који не изда потврду о примљеном оружју супротно члану 32. став 9. овог члана;

 

11) које ваздушно и конвертибилно оружје преноси супротно члану 33. став 2. овог закона;

 

12) које свом представнику не изда овлашћење за преношење оружја на прописаном обрасцу у складу са чланом 33. став 3. овог закона;

 

13) које није у року од осам дана од дана увоза оружја, поднело захтев за регистрацију у складу са чланом 34. став 2. овог закона;

 

14) које не прибави од надлежног органа одобрење за распоређивања запослених лица пре распоређивања у складу са чланом 38. став 7. и чланом 40. став 5. овог закона;

 

15) које оружје, основне делове оружја и муницију не чувају у складу са чланом 38. став 8. и чланом 40. став 14, а у вези са чланом 32. став 1. овог закона; 

 

16) овлашћени сервисери који о извршеној преправци оружја не обавесте надлежни орган у року од 15 дана од дана извршене преправке супротно члану 38. став 10. овог закона;

 

17)  овлашћени продавци који не доставе податке о оружју из категорија Б и  Ц, набављеном ради даље продаје, надлежном органу у року од 30 дана од дана извршене набавке у складу са чланом 39. став 3. овог закона;

 

18)  овлашћени продавци који податке о продатом оружју и податке о купцу оружја, не доставе у року од 15 дана од дана извршене продаје надлежном органу у складу са чланом 39. став 5. овог закона;

 

19)  које у прописаном року не поднесу захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у складу са чланом 40. став 10. овог закона;

 

20) које у прописаном року не поднесу захтев надлежном органу ради регистрације оружја у складу са чланом 40. став 11. овог закона;

 

21) које надлежном органу не поднесу захтев за издавање новог оружног листа најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа у складу са чланом 40. став 13. овог закона;

 

22) које у року од 15 дана не преда надлежном органу оружје и муницију који им више нису потребни, као и у случају престанка обављања делатности због које им је одобрено набављање оружје, супротно члану 40. став 15. овог закона;

 

23) које надлежном органу за сваку годину, у року од 30 дана од истека календарске године, не предају примерак евиденција, које су предвиђене чланом 43. овог закона, у писаном или у електронском облику сагласно члану 43. став 8. овог закона;

 

24) које не воде евиденције из члана 43. и на начин прописан чланом 43. став 9. овог закона;

 

25) које све евиденције из члана 43. oвог закона не предају надлежном органу у року од 15 дана по престанку обављања делатности у складу са чланом 43. став 10. овог закона;

 

26) које је поседовало одобрења за држање оружја, издато по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, а које у року од три године од дана почетка примене овог закона не поднесу захтев за издавање исправе, у складу са чланом 50. став 1. овог закона.

 

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 10.000 до 500.000 динара казниће се предузетник.

 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 20.000 до 150.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.

 

Уз казну може се изрећи заштитна мера одузимања оружја и муниције.

 

  1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Замена исправа

 

Члан 50.

 

Физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, дужни су да у року од три године од дана почетка примене овог закона поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

 

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона пререгиструју, продају, онеспособе или предају оружје без накнаде у корист Републике Србије.

 

Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења ловачког оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу.

 

Законска легализација

 

Члан 51.

 

Власници оружја из категорија Б и Ц, који немају исправу издату од надлежног органа могу, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, поднети захтев за издавање одговарајуће исправе.

 

Власници оружја из категорије А, Б и Ц исто могу предати надлежном органу у власништво Републике Србије у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана власници оружја нису дужни да доказују порекло оружја и неће одговарати за неовлашћено набављање, држање и ношење оружја.

 

Окончање започетих поступака и престанак важења ранијег закона

 

Члан 52.

 

Управни и прекршајни поступци започети пре почетка примене овог закона окончаће се сагласно Закону о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС и 104/13 – др. закон).

 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС и 104/13 – др. закон), и чл. 31– 34. Закона о заштити државне границе („Службени гласник РС”, број 97/08).

 

Ступање на снагу и почетак примене

 

Члан 53.

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује истеком годину дана од дана ступања на снагу.

 

Copyright © 2010 – 2016. by Lovačko udruženje „Kikinda“

Designed by LU Kikinda.

Comments are closed