Pravilnik o lovačkim psima

На основу члана 74. став 3. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар  пољопривреде,  трговине,  шумарства  и  водопривреде, доноси

П Р А В И Л Н И К

О ЛОВАЧКИM ПСИMA

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 80/11 од 28. октобра 2011. год.)

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Овим  правилником  ближе се  прописује начин  обуке  и  коришћења ловачких паса и изглед и садржина идентификационих картица за ловачке псе.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) ловачки  пси  су  пси  свих  раса  који  се  према  критеријумима Кинолошког  савеза Републике  Србије  –  чланице  Међународне  кинолошке федерације (Fédération Cynologique Internationale – F.C.I.) користе у лову и који су на основу  стандарда  ових  организација  разврстани у F.C.I.  групе расних паса,  и то:

(1) група III – теријери,

(2) група IV – јазавичари,

(3) група VI – гоничи, трагачи по крви и сродне расе,

(4) група VII – птичари,

(5) група VIII – ретривери, цуњавци и пси за воду;

2) обука  ловачких  паса  је  дресура  (обучавање)  и  испит  за  коришћење  у лову  ловачких паса  који се обучавају на територији  Републике  Србије, у складу са овим  правилником и критеријумима  F.C.I. и  Кинолошког  савеза Републике Србије;

3) Кинолошки савез  Републике Србије  (у даљем тексту: КСС)  је  удружење  кинолошких  друштава  са  територије  Републике  Србије,  односно  организација која се, између  осталог,  бави  и  заштитом, узгојем,  унапређењем  и  евидентирањем  чистокрвних  раса  ловачких  паса,  организовањем  кинолошких  манифестација  и  испита  ловачких  паса,  као  и  оспособљавањем  кинолошких  кадрова свих профила (узгајивачи паса, судије, дресери, водичи паса и друго);

4) ограђени терен за обуку  ловачких паса  је ограђени  део  ловишта  одређен  ловном  основом  за  газдовање  ловиштем  на  коме  се  изводи  обука  ловачких паса, који не може бити мањи од два ни већи од пет хектара;

5) неограђени/отворени  терен  за  обуку  ловачких  паса  је  део  отвореног  ловишта,  одређен  ловном  основом  за  газдовање  ловиштем  и/или  годишњим планом газдовања ловиштем, у коме се налази одређена врста дивљачиза чији лов се   у периоду од 1. јула текуће године  до 15. маја наредне године обучава одговарајућа раса ловачких паса, а који не може бити мањи од 100 ha површине ловишта;

6) вештачки ров за обуку паса  јамара је  ров изграђен на делу отвореног/ограђеног ловишта који  је ловном основом  за газдовање ловиштем одређен за извођење обуке јамара (теријера и јазавичара)  за лов дивљачи под земљом, без контакта са дивљачи;

7) родовник  (педигре)  је  исправа  којом  се  доказује  идентитет ловачког пса и власништво над њим;

8) књижица  ловачког  пса  је  исправа  коју  издаје  КСС  сваком ловачком псу и која га прати током  живота  у свим активностима  у којима учествује, укључујући и обуку;

9) потврда о употребљивости у лову (сертификат) је исправа коју издаје КСС  на основу  сваког успешно  положеног испита  ловачког пса (испит урођених особина, испит у раду и/или испит у раду на крвном трагу)  којом се доказује да тај ловачки пас може да се користи у лову;

10)  идентификациона картица ловачког пса  је исправа коју на захтев власника ловачког пса или лица овлашћеног од стране власника ловачког пса издаје КСС на основу родовника и потврде о употребљивости у лову;

11) кинолошки судија је лице које оцењује  ловачког  пса  на  испиту за коришћење у лову;

12)  дресер је лице које је оспособљено да врши обучавање ловачког пса за одређене радње у лову.

  1. НАЧИН ОБУКЕ ЛОВАЧКИХ ПАСА

Члан 3.

Обука  ловачког  пса  врши  се  тако  да  се  пас  одговарајуће  расе оспособи и усаврши за лов одређене врсте дивљачи.

Члан 4.

Дресура  ловачког пса  врши  се тако да ловачки пас, осим урођених рефлексних реакција, постепено стекне и условне рефлексе на одређене надражаје и утицаје (звучне и визуелне команде), односно да ловачки пас стекне навику да на команду коју му изда дресер механички изведе одређену радњу.

Члан 5.

Ловачки пас дресира се до навршених девет месеци живота у собним (кућним)  и/или дворишним условима тако да научи да извршава  основне радње: долазак на позив; вођење на поводцу; вођење без поводца;  звучне команде (глас или звиждук); визуелне команде; навикавање на пуцањ; доношење (апортирање) и слично.   Ловачки пас  дресира  се од навршених  четири  месеца живота,  у зависности од расе,  тако да се оспособи и  усаврши за  рад на земљи (тражење, маркирање и мир на дивљач, доношење одстрељене дивљачи, тражење рањене дивљачи и слично), рад у води и рад под земљом.

Члан 6.

Дресура из члана 5. став 2. овог правилника врши се за:

  1. групни лов на дивље свиње  –  на ограђеном терену за обуку ловачких паса;
  2. лов на ситну дивљач и  крупне  звери  –  на неограђеном/отвореном терену за обуку ловачких паса;
  3. лов дивљачи под земљом – у вештачком рову за обуку паса јамара;
  4. проналажење рањене дивљачи  –  на делу ловишта који је одређен ловном  основом  за  газдовање  ловиштем  и/или  годишњим  планом  газдовања ловиштем.

Члан 7.

Обука ловачког пса завршава се полагањем испита за  коришћење у лову  ловачког  пса  који  може  бити  испит  за  утврђивање  урођених  особина ловачког пса и/или радни испит ловачког пса (у даљем тексту: радни испит) који се полажу пред кинолошким судијом.

Члан 8.

Испитом за утврђивање урођених особина проверавају се наследна својства, односно степен радне способности на основу урођених особина ловачког пса у зависности од расе, a полаже га ловачки пас са родовником који се дресира на начин одређен у члану 5.  овог правилника и то у периоду од навршених девет месеци до навршених 24 месеца живота.

Испит  за  утврђивање  урођених  особина  организује  се  на  делу отвореног/ограђеног ловишта. Ловачки пас у току  дресуре  из члана  5. став 2. овог правилника  може да учествује у лову  до  навршених 24 месеца  живота  без положеног испита за коришћење у лову.

Члан 9.

Радним  испитом  проверавају  се  способност,  обученост  и употребљивост  ловачког  пса  у  лову,  а  полаже  се  у  зависности  од  начина коришћења  ловачког пса из одговарајуће  F.C.I.  групе  расних  ловачких паса  у лову.

Радни  испит  организује се на делу отвореног/ограђеног ловишта  у коме је дозвољено коришћење одговарајуће расе ловачких паса.

Члан 10.

Радни испит  којим се проверава  употребљивост  птичара у лову организује  се у  отвореном ловишту  у коме,  осим ситне дивљачи,  може да се налази  и крупна дивљач,  при чему  обучавани  птичар  приликом полагања радног испита не сме да узнемири, а нарочито не сме да гони крупне дивље преживаре.

Радни испит којим се проверава употребљивост ловачког пса у лову на дивље свиње, крупне звери (вук, шакал, лисица и друге ловостајем заштићене  врсте  звери)  и зеца,  организује  се у  отвореном ловишту  у  коме се налази крупна дивљач,  при чему обучавани  ловачки пас  приликом полагања радног испита  не сме да узнемири, а нарочито не сме да гони крупне дивље преживаре.

Изузетно  од става 2. овог члана,  радни испит којим се проверава употребљивост гонича и јамара у лову на дивље свиње може да се организује и уограђеном терену  за обуку ловачких паса  у  коме  се искључиво налазе дивље свиње.

Радни испит којим се проверава  употребљивост јамара у  лову  (под земљом и над земљом)  организује  се  у делу  отвореног/ограђеног ловишта са вештачким ровом за обуку паса јамара,  при чему обучавани  јамар приликом полагања радног испита не сме да оствари директан контакт са дивљачи.

Радни испит којим се проверава употребљивост ловачког пса за рад на крвном трагу дивљачи (вештачком или природном)  старом најмање 12 сати и дугом најмање 600 m организује се у делу отвореног/ограђеног ловишта, при чему обучавани ловачки пас приликом полагања радног испита на крвном трагу не сме да узнемири, а нарочито не сме да гони крупну дивљач.

Члан 11.

Ловачки пас који полаже испит за утврђивање урођених особина, односно  радни испит добија оцену о употребљивости у лову,  коју кинолошки судија уписује у књижицу ловачког пса.

На основу успешно положеног испита из става 1. овог члана издаje се потврда  о употребљивости у лову  (у даљем тексту: потврда)  која садржи:  број потврде; назив расе, име, датум штењења, пол, разред коме припада, број родовне књиге, тетовир број и/или број микрочипа  ловачког  пса;  податке о власнику ловачког пса (име и презиме, ЈМБГ, адреса  и  пребивалиште);  врсту  положеног испита за који се издаје потврда; датум и место полагања испита; оцену којом је ловачки пас  оцењен на испиту;  број књижице ловачког пса;  потпис и печат овлашћеног лица КСС.

III.   НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЛОВАЧКИХ ПАСА

Члан 12.

Птичари, цуњавци, ретривери,  теријери и јазавичари  користе се за лов ситне пернате  дивљачи,  а за лов зеца  поред наведених раса ловачких паса  и гоничи.

Гоничи, теријери, јазавичари, птичари и цуњавци користе се за лов дивљих свиња и крупних звери.

Теријери и јазавичари користе се за лов јамарењем.

За  лов  могу да се користе и друге расе ловачких паса признате од F.C.I. или КСС.

Члан 13.

Ловачки пас који има положен испит у раду на крвном трагу користи се  за препознавање и праћење крвног трага крупне дивљачи  или крупне звери рањене  у појединачном лову, односно  за препознавање и праћење крвног трага дивље свиње или крупне звери рањене у групном лову (у даљем тексту: трагач по крвном трагу).

Члан 14.

У групном лову користи се најмање један ловачки пас одговарајуће расе на групу до десет ловаца.

У лову соколарењем користи се најмање један пас птичар на једног ловца – соколара.

Члан 15.

Стручни пратилац/пратилац/вођа групе прати коришћење ловачког пса у лову и отказује, односно прекида  лов ако  се ловачки пас неуобичајено понаша.

Члан 16.

Ловачки пас користи се у лову  у периоду од свитања (излазак сунца) до сумрака (залазак сунца), осим трагача по крвном трагу који може да се користи и ноћу.

Члан 17.

Ловачки пас  користи се  у току трајања ловне сезоне у складу са прописом којим  се уређује трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи.

  1. ИЗГЛЕД И САДРЖИНA

ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ КАРТИЦА ЗА ЛОВАЧКЕ ПСЕ

Члан 18.

Идентификациона картица ловачког пса израђује се од тврде хартије правоугаоног облика, димензија 54 х 86,6 mm са доминантним зеленим тоновима, на Oбрасцу  – Идентификациона картица ловачког пса, који је одштампан  уз овај правилник и чини његов саставни део.  На предњој страни идентификационе картице ловачког пса наводе се подаци из члана 19. тач. 1) –  5) овог правилника, а на полеђини  подаци из члана 19. тач. 6) – 10) овог правилника.

Члан 19.

Идентификациона картица ловачког пса садржи:

1)   логотип КСС;

2)  регистрациони број идентификационе картице ловачког пса;

3)  назив: „ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТИЦА ЛОВАЧКОГ ПСА”;

4)  име ловачког пса;

5)  назив расе ловачког пса;

6)  датум штењења ловачког пса;

7)  пол ловачког пса;

8)  број микрочипа ловачког пса;

9) број потврде;

10) број родовника;

11) место печата и потпис овлашћеног лица КСС.

  1. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 20.

Даном  почетка  примене  овог  правилника  престаје  да  важи Правилник о условима под којима ловац туриста може ловити и изводити обуку ловачких паса у ловиштима на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 35/94).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се  од 1. априла 2012. године.

Број: 110-00-147/2011-09

У Београду, 23.септембра 2011. године

МИНИСТАР

                                                                                                                                       Душан Петровић

Comments are closed