Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Na osnovu člana 12. st. 3. i 9. i člana 45. stav 2. Zakona o oružju i municiji, („Službeni glasnik RS”, broj 20/15)
                    PRAVILNIK o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja i bliži uslovi koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja,moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje.
Član 2.
Zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje se lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene lekarske preglede (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova).
Ovlašćena zdravstvena ustanova mora da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada propisane odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.Pored uslova iz stava 2. ovog člana, za obavljanje lekarskih pregleda fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zdravstvena ustanova mora da ima:
1) u radnom odnosu doktora medicine–specijalistu oftalmologije, doktora medicine specijalistu psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomiranog psihologa;
2) prostor za čuvanje medicinske dokumentacije, odnosno metalni ormar sa ključem za zdravstvene kartone o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.
Član 3.
Lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obuhvata:
1) uvid u Izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenjeoružja, ne stariji od 30 dana, izdat od strane izabranog lekara–doktora medicine ili doktora medicine specijaliste za oblast opšte medicine, odnosno specijaliste medicine rada (Obrazac 1.),koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
2) uzimanje anamnestičkih podataka o zdravstvenom stanju fizičkog lica;
3) klinički pregled fizičkog lica koji obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljemtekstu: tim), koga čine doktor medicine –specijalista medicine rada, doktor medicine–specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog;
4) po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure i druge lekarske preglede.
Član 4.
Klinički pregled iz člana 3. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sastoji se iz:
1) lekarskog pregleda sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina, izračunavanje indeksa telesne mase);
2) laboratorijskih analiza, i to krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita,hematokrit, koncentracija glukoze), urina (prisustvo belančevina, šećera, bilirubina,urobilinogena i sediment urina) i testa na psihoaktivne supstance (po indikaciji specijaliste medicine rada ili psihijatra / neuropsihijatra);
3) ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski idinamostatski testovi);
4) elektrokardiograma (12 odvoda);
5) spirometrije sa krivom protok–volumen;
6) pregleda doktora medicine–specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka, pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu,binokularni vid, kolorni vid, forije, fuzije, dubinski vid i vidno polje);
7) pregleda doktora medicine–specijaliste psihijatrije, odnosno, neuropsihijatrije: anamneza,psihički status, pregled glave,vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike,refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja; pregleda diplomiranog psihologa: psihološki intervju,procena kognitivnih sposobnosti, procena osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na
emocionalnu stabilnost.
Član 5.
Podaci dobijeni na osnovu zdravstvenog pregleda i izjavi fizičkog lica sa potpisom o davanju saglasnosti na tačnost datih anamnestičkih podataka, kao i pristanak na obavljanje testa na psiho-aktivne supstance, evidentiraju se u Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog licaza držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Član 6.
Fizičko lice smatra se zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja ako se lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da je fizički i duševno zdravo, odnosno da nema kontraindikacije (bolesti i zdravstvena stanja) koje fizičko lice čine zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja.Kontraindikacijama za držanje i nošenje oružja u lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika smatraju se sledeće bolesti i zdravstvena stanja:
1) psihijatrijske i neurološke bolesti i stanja:
(1) demencije svih etiologija,
(2) sklonost stanjima panike i fobije,
(3) akutne ili hronične psihoze,
(4) posttraumatski stresni poremećaj (PTSP),
(5) alkoholizam,
(6) zavisnost od psihoaktivnih supstanci,
(7) svi oblici epilepsije,(Cool bolesti i poremećaji spavanja (narkolepsija i katapleksija) ukoliko su otporni na lečenje,
(9) afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja),
(10) bolesti i stanja koja se manifestuju poremećajem koordinacije, rigorom, tremorom,horeičkim i atetotičkim pokretima,
 (11) Alchajmerova bolest i druge degenerativne bolesti i poremećaji nervnog sistema,
(12) oboljenja nerava, korena nerava i pleksusa koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(13) trauma,
(14) zapaljenje i vaskularne bolesti centralnog nervnog sistema sa trajnim neurološkim ipsihičkim posledicama, ko
je utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(15) druge neurološke bolesti i stanja, povrede i anomalije nerava i mišića koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
2) psihološka stanja:
(1) intelektualna insuficijentnost (IQ ispod 80),
(2) izraženi poremećaji ličnosti i ponašanja (sklonost neprilagođenom ponašanju, socijalna i emotivna nezrelost i nestabilnost, diskontrola afekta i impulsa, diskontrola agresivnog impulsa u auto i hetero pravcu, anksioznost, snižena tolerancija na frustracije),
(3) izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija),
(4) psihomotorni i psihosenzorni poremećaji (oslabljena vizuelno-motorna koordinacija,
psihomotorna i senzomotorna usporenost);
3) bolesti i stanja organa vida:
(1) bolesti i mane organa vida koje dovode do smanjenja oštrine vida. Oštrina vida, sa ili bez
korekcije, ne sme biti manja u zbiru na oba oka od 0,8, uz uslov da jedno oko ima oštrinu vida najmanje 0,5 i očuvanu širinu vidnog polja. Ako osoba koristi samo jedno oko (funkcionalni monokulus ili anoftalmus), oštrina vida tog oka, sa ili bez korekcije mora biti najmanje 0,7, pri čemu širina vidnog polja mora biti najmanje 140 stepeni u horizontalnoj osovini i bez apsolutnih skotoma u centralnom vidnom polju u širini od 30 stepeni od centralne tačke fiksacije,
(2) druge bolesti i mane organa vida koje remete funkciju vida tako da mogu ugroziti bezbedno rukovanje oružjem;
4) bolesti i stanja sluha i vestibularnog aparata:
(1) obostrano oštećenje sluha, ukoliko je gubitak sluha veći od 40 dB (decibela) na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(2) u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu potpuno uredno, oštećenje sluha na drugom uvu ne sme biti veće od 50 decibela na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(3) oboljenja vestibularnog aparata sa poremećajem ravnoteže koji mogu ugroziti sigurnorukovanje oružjem;
5) bolesti i stanja respiratornog sistema koja mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju;
6) stanja i bolesti srca i kardiovaskularnog sistema koja mogu dovesti do težih poremećaja srčanog ritma i promena stanja svesti, osim u medicinski kontrolisanim slučajevima;
7) bolesti i stanja endokrinog sistema: hipertireoza i hipotireoza teškog oblika;Cool bolesti i stanja mišićno-koštanog sistema: urođene ili stečene malformacije i deformiteti,kao i funkcionalni poremećaji koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
9) tumori, kao i ostala stanja i bolesti koji, s obzirom na mesto i/ili funkcionalnu aktivnost i/ili morfologiju i/ili ponašanje, utiču na bezbedno rukovanje oružjem.
Član 7.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda fizičkog lica, ovlašćena zdravstvena ustanova je dužna da donese ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja najkasnije u roku od pet dana od dana početka lekarskog pregleda iz člana 3. ovog pravilnika, odnosno najkasnije u roku od 15 dana u slučaju sprovođenja dodatnih dijagnostičkih procedura i lekarskih pregleda.
Član 8.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda, ovlašćena zdravstvena ustanova izdaje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Uverenje sadrži ocenu zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, i to:
1) sposoban/na ili;
2) nesposoban/na.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja potpisuje doktor medicine–specijalista medicine rada.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina.
O oceni zdravstvene sposobnosti ovlašćena zdravstvena ustanova izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od osam
dana od dana obavljenog pregleda, ako je ocena zdravstvene sposobnosti „nesposoban/na” i/ili ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo vlasnika oružja na vanredni lekarski pregled.
Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, ponovni zdravstveni pregled nije moguć pre isteka rok a od šest meseci.
Član 9.
Izveštaj o promeni zdravstvenog stanja fizičkog lica koje poseduje dozvolu za držanje i nošenje oružja (Obrazac 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo, izabrani lekar iz člana 3. ovog pravilnika dostavlja najbližoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova–odmah po saznanju o promeni zdravstvenog stanja tog fizičkog lica.
Član 10.
Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema Uverenja drugostepenoj lekarskoj komisiji, koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Drugostepena lekarska komisija sastoji se od predsednika komisije, zamenika predsednika, tri člana komisije i njihovih zamenika. Predsednik i zamenik predsednika komisije je doktor medicine–specijalista medicine rada. Članovi i zamenici članova komisije su doktor medicine–specijalista oftalmologije, doktor medicine–specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog.Predsednik, zamenik predsednika komisije, članovi i zamenici članova drugostepene lekarske komisije ne mogu biti doktori medicine i psiholozi koji su učestvovali u prvostepenoj oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica po čijem se prigovoru rešava.Drugostepena lekarska komisija zaseda i vodi žalbeni postupak u Zavodu za medicinu rada osnovanom za teritoriju Republike Srbije.Na zahtev drugostepene lekarske komisije, ovlašćena zdravstvena ustanova dužna je da dostavi zdravstveni karton sa medicinskom dokumentacijom, na osnovu koje je data ocena zdravstvene

sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u prvostepenom postupku.Sadržaj lekarskog pregleda u drugostepenom postupku je utvrđen u čl. 3. i 4. ovog pravilnika.
Drugostepena lekarska komisija daje ocenu zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana o prijema prigovora na Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja.
Ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u drugostepenom postupku je konačna i može biti:
1) sposoban/na;
2) nesposoban/na.
O oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja drugostepena lekarska komisija izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) ovlašćenu zdravstvenu ustanovu u kojoj je fizičkom licu data ocena zdravstvene sposobnosti na koju je uložena žalba;
3) nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član 11.
Na internet stranici Ministarstva zdravlja objavljuje se lista o vlašćenih zdravstvenih ustanova.
Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”.
 

Comments are closed